Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 59

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca kod i standardowe zasady zapisu danych, z podstawowych badań statystycznych obszarów uprawy winorośli, w formie do odczytu maszynowego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3881) (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 59

Strona 1 z 5
25.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/59

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca kod i standardowe zasady zapisu danych, z podstawowych badań statystycznych obszarów uprawy winorośli, w formie do odczytu maszynowego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3881)

(Wersja skodyfikowana)

(2006/717/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

do odczytu maszynowego. Zasady tego zapisu danych są również określane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 357/79.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 357/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie badań statystycznych dotyczących obszarów uprawy winorośli (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2 i 4 oraz art. 6 ust. 7,

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolnej,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

Decyzja Komisji 79/491/EWG z dnia 17 maja 1979 r. ustanawiająca kod i standardowe zasady zapisu danych, z podstawowych badań statystycznych obszarów uprawy winorośli, w formie do odczytu maszynowego (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem skodyfikować.

Artykuł 1 Państwa członkowskie, które elektronicznie przetwarzają wyniki badań przy zapisie danych określonych w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 357/79, stosują taśmę magnetyczną jako formę do odczytu maszynowego.

(2)

Rozporządzenie (EWG) nr 357/79 zobowiązuje państwa członkowskie do przekazywania Komisji informacji zebranych w ramach podstawowych badań statystycznych obszarów uprawy winorośli, w formie zestawu tabel uporządkowanych według jednostek geograficznych i określonych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 8 tego rozporządzenia, to znaczy za pomocą decyzji Komisji po uzyskaniu opinii Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolnej.

Artykuł 2 Kody i zasady standardowe zapisu na taśmie magnetycznej danych określonych w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 357/79 odpowiadają opisowi w załącznikach I–III niniejszej decyzji.

Artykuł 3

(3)

Państwa członkowskie, które przetwarzają wyniki badań elektronicznie, powinny przekazywać te wyniki w formie

Decyzja 79/491/EWG traci moc.

(1) Dz.U. L 54 z 5.3.1979, str. 124. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 129 z 28.5.1979, str. 9. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 1999/661/WE (Dz.U. L 261 z 7.10.1999, str. 42). (3) Zob. załącznik IV.

Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.

L 294/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2006

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 września 2006 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

25.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/61

ZAŁĄCZNIK I SPECYFIKACJA TAŚM MAGNETYCZNYCH W CELU DOSTARCZENIA DO EUROSTATU DANYCH POCHODZĄCYCH Z PODSTAWOWYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH OBSZARÓW UPRAWY WINOROŚLI (rozporządzenie (EWG) nr 357/79) PRZEPISY OGÓLNE I. Informacje zapisane zgodnie z danymi szczegółowymi określonymi w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 357/79 mają być dostarczone do Eurostatu przez te państwa członkowskie, które elektronicznie przetwarzają swoje dane z badań w następującej formie:

1. Informacje odnoszą się do ogólnych danych o gospodarstwach, jeśli badanie jest wyczerpujące (lub ogólnych danych o gospodarstwach opartych na losowo dobranych próbkach), a nie do poszczególnych gospodarstw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 72 z 200625.10.2006

  Decyzja Rady 2006/718/WPZiB z dnia 23 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L294 - 52 z 200625.10.2006

  Umowa między Radą Ministrów Republiki Albanii a Wspólnotą Europejską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L294 - 51 z 200625.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L294 - 32 z 200625.10.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (1)

 • Dz. U. L294 - 31 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1590/2006 z dnia 24 października 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjmowane wnioski o pozwolenie na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii składane od dnia 16 do 18 października 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego zarządzanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1452/2006

 • Dz. U. L294 - 29 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1589/2006 z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Estonii, Niemiec, Łotwy, Litwy i Portugalii

 • Dz. U. L294 - 27 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1588/2006 z dnia 23 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L294 - 25 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1587/2006 z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L294 - 21 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1586/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L294 - 19 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L294 - 17 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1584/2006 z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 2 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1583/2006 z dnia 23 października 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L294 - 1 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1582/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego mycia jaj

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.