Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 72

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/718/WPZiB z dnia 23 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

Data ogłoszenia:2006-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 72

Strona 1 z 6
L 294/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/718/WPZiB z dnia 23 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB z dnia 10 kwietnia 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi (1), w szczególności jego art. 2 w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

że powinny zostać nimi objęte kolejne osoby odpowiedzialne za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej. Wykazy zawarte w załączniku III i IV do wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB powinny zatem zostać zmienione,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załączniki III i IV do wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB, które potwierdziło istniejące środki ograniczające mające zastosowanie do osób odpowiedzialnych za naruszanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi w dniu 19 marca 2006 r. oraz za prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, a także do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów z nimi związanych. W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/362/WPZiB zmieniające wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB w celu zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych tych osób oraz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów z nimi związanych, o których mowa powyżej. Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2006/276/WPZiB Rada dokonała przeglądu środków ograniczających oraz zdecydowała, w związku z najnowszymi wydarzeniami,

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 października 2006 r. W imieniu Rady

J.-E. ENESTAM

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, str. 5. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2006/362/WPZiB (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 45).

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) PL

25.10.2006

Nazwisko i imię (transkrypcja polska) Data urodzenia Adres Numer paszportu

Nazwisko i imię (pisownia białoruska)

Nazwisko i imię (pisownia rosyjska)

Miejsce urodzenia

Stanowisko

Łukaszenka Alaksandr Ryhorawicz (Łukaszenko Aleksandr Grigoriewicz) 30.8.1954 Kopyś, obwód witebski НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич 11.2.1954 Parachońsk, rejon piński

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

prezydent

Niewyhłas Hienadź Mikałajewicz (Niewygłas Giennadij Nikołajewicz) ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна 24.10.1972 Mińsk

Невыглас Генадзь Мікалаевіч

szef Biura Administracji Prezydenta

Piatkiewicz Natalla Uładzimirauna (Pietkiewicz Natalia Władimirowna) РУБИНОВ Анатолий Николаевич 15.4.1939 Mohylew

Пяткевіч Наталля Уладзіміраўна

zastępca szefa Biura Administracji Prezydenta

Rubinau Anatol Mikałajewicz (Rubinow Anatolij Nikołajewicz) ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович 1.10.1963 Zagorsk (Rosja, obecnie Siergijew Posad) Wotnia, Вотня Быховского района Могилевской области Wygonoszczi, Выгонощи, Брестская область Borysów

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Рубiнаў Анатоль Мікалаевіч

zastępca szefa, odpowiedzialny za media i ideologię, osobisty sekretarz doradca i szef Głównego Wydziału Ideologicznego, osobisty sekretarz minister edukacji

Pralaskouski Aleg Witoldawicz, (Proleskowski Oleg Witoldowicz) РАДЬКОВ Александр Михайлович 1.7.1951

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 294 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 59 z 200625.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca kod i standardowe zasady zapisu danych, z podstawowych badań statystycznych obszarów uprawy winorośli, w formie do odczytu maszynowego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3881) (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L294 - 52 z 200625.10.2006

  Umowa między Radą Ministrów Republiki Albanii a Wspólnotą Europejską dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L294 - 51 z 200625.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L294 - 32 z 200625.10.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (1)

 • Dz. U. L294 - 31 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1590/2006 z dnia 24 października 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjmowane wnioski o pozwolenie na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii składane od dnia 16 do 18 października 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego zarządzanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1452/2006

 • Dz. U. L294 - 29 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1589/2006 z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefie NAFO 3M (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Estonii, Niemiec, Łotwy, Litwy i Portugalii

 • Dz. U. L294 - 27 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1588/2006 z dnia 23 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej na wodach terytorialnych Norwegii, na południe od 62° N przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L294 - 25 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1587/2006 z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L294 - 21 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1586/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L294 - 19 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1585/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

 • Dz. U. L294 - 17 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1584/2006 z dnia 24 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 2 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1583/2006 z dnia 23 października 2006 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L294 - 1 z 200625.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1582/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w odniesieniu do odstępstwa dotyczącego mycia jaj

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.