Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4971)

Data ogłoszenia:2006-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 10

L 296/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4971)

(Jedynie tekst w jezyku angielskim jest autentyczny)


(2006/720/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przed upływem okresu sześćdziesięciu dni, o którym mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania na rynek danego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził w swojej opinii z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wniosku ADM o zatwierdzenie oleju diacyloglicerolowego (oleju EnovaTM) (2), że spożycie tego oleju nie stwarza zagrożenia dla ludzi. W odniesieniu do zawartości kwasów tłuszczowych trans, EFSA zalecił ograniczenie ich zawartości do poziomu występującego w konwencjonalnych olejach pochodzenia roślinnego, które nowy olej ma zastąpić, tak aby nie powodował on niekorzystnych skutków odżywczych dla konsumenta. W odniesieniu do napojów przedstawianych jako produkty zastępujące jeden lub kilka posiłków w ciągu dnia zastosowanie ma dyrektywa Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (3).

(5)

Dnia 17 kwietnia 2002 r. przedsiębiorstwo Archer Daniels Midland (zwane dalej „ADM”) złożyło wniosek do właściwych organów Niderlandów o wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności do stosowania w olejach spożywczych, tłuszczach do smarowania, sosach sałatkowych, majonezach, napojach przedstawianych jako produkty zastępujące jeden lub kilka posiłków w ciągu dnia, produktach piekarniczych i produktach typu jogurt. Dnia 20 grudnia 2002 r. właściwe organy Niderlandów wydały sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wniosku. W tym sprawozdaniu właściwe organy Niderlandów stwierdziły, że spożycie diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Dnia 21 stycznia 2003 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim.

(6)

(7)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Opinia Panelu Naukowego ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii na wniosek Komisji w związku z wnioskiem o wprowadzenie oleju Enova jako nowej żywności do obrotu we Wspólnocie z dnia 2.12.2004 r. Opinia jest dostępna na stronie internetowej Panelu Naukowego ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. (3) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 172 z 8.7.1999, str. 38).

26.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/11

(8)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 Nazwę „diacyloglicerolowy olej pochodzenia roślinnego (przynajmniej 80 % diacylogliceroli)” umieszcza się na etykiecie produktu jako taką bądź w wykazie składników środków spożywczych, które go zawierają. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do przedsiębiorstwa ADM Kao LLC, 4666 East Farsie Parkway, Decatur, IL 62526, Stany Zjednoczone. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Diacyloglicerolowy olej pochodzenia roślinnego określony w Załączniku może zostać wprowadzony do obrotu we Wspólnocie jako nowa żywność do stosowania w olejach spożywczych, tłuszczach do smarowania, sosach sałatkowych, majonezach, napojach przedstawianych jako produkty zastępujące jeden lub kilka posiłków w ciągu dnia, produktach piekarniczych i produktach typu jogurt.

Członek Komisji

L 296/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2006

ZAŁĄCZNIK SPECYFIKACJA DIACYLOGLICEROLOWEGO OLEJU POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Substancja/Parametr

Zawartość

Podział acylogliceroli: Diacyloglicerole (DAG) 1,3-diacyloglicerole (1,3-DAG) Triacyloglicerole (TAG) Monoacyloglicerole (MAG) Skład kwasów tłuszczowych (MAG, DAG, TAG): Kwas oleinowy (C18:1) Kwas linolowy (C18:2) Kwas linolenowy (C18:3) Nasycone kwasy tłuszczowe Pozostałe: Liczba kwasowa Wilgotność i substancje lotne Liczba nadtlenkowa (PV) Substancje niezmydlające się Kwasy tłuszczowe trans nie więcej niż 0,5 mg KOH/g nie więcej niż 0,1 % nie więcej niż 0,1 meq/kg nie więcej niż 2 % nie więcej niż 1 % między 20 a 65 % między 15 a 65 % nie więcej niż 15 % nie więcej niż 10 % nie mniej niż 80 % nie mniej niż 50 % nie więcej niż 20 % nie więcej niż 5 %

MAG monoacyloglicerole, DAG diacyloglicerole, TAG triacyloglicerole Składniki kwasu tłuszczowego są uzyskiwane z jadalnych olejów roślinnych, w szczególności z oleju sojowego (Glycine max) lub oleju rzepakowego (Brassica campestris, Brassica napus).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 24 z 200626.10.2006

  Decyzja Rady 2006/725/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L296 - 23 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2006 r. uchylająca decyzję 2004/262/WE w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5020) (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4980)

 • Dz. U. L296 - 17 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4975)

 • Dz. U. L296 - 13 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4973)

 • Dz. U. L296 - 8 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L296 - 5 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1593/2006 z dnia 25 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 58/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L296 - 3 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1592/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 1 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1591/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w dziedzinie przepisów na temat statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.