Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4973)

Data ogłoszenia:2006-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 13

Strona 1 z 2
26.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/13

DECYZJA KOMISJI z 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4973)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2006/721/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ostateczną konkluzją opinii było stwierdzenie, że wymagane użycie likopenu z Blakeslea trispora poskutkowałoby dodatkowym spożyciem na poziomie 2 mg dziennie. Stwierdzono w niej również, że spożycie takie nie stanowi powodu do obaw z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności.

(8)

W dniu 30 października 2003 r. przedsiębiorstwo Vitatene Antibiotics SAU skierowało wniosek do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa o wprowadzenie na rynek likopenu z Blakeslea trispora jako nowej żywności lub nowego składnika żywności. W dniu 6 kwietnia 2004 r. właściwe organy Niemiec wydały sprawozdanie z wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że zaproponowane zastosowania likopenu z Blakeslea trispora są bezpieczne dla ludzi. W dniu 27 kwietnia 2004 r. Komisja przekazała sprawozdanie z wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania na rynek danego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu. W związku z tym w dniu 22 listopada 2004 r. zasięgnięto konsultacji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W dniu 21 kwietnia 2005 r. EFSA przyjął „Opinię Panelu Naukowego ds. Produktów Dietetycznych, Żywienia i Alergii na wniosek Komisji w związku z wnioskiem o wprowadzenie zawierającej α-tokoferol zawiesiny likopenu z Blakeslea trispora na bazie oleju jako nowego składnika żywności.”.

(9)

Dodatki do żywności mieszczące się w zakresie dyrektywy Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) są wyłączone z zakresu rozporządzenia (WE) nr 258/97. Decyzja niniejsza nie stanowi zatem upoważnienia do wykorzystywania likopenu z Blakeslea trispora jako barwnika spożywczego.

(2)

Na podstawie oceny naukowej ustalono, że likopen z Blakeslea trispora w postaci zawiesiny zawierającej α-tokoferol spełnia kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(3)

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(5)

Likopen z Blakeslea trispora w formie opisanej w załączniku I może zostać wprowadzony na rynek Wspólnoty jako nowy składnik żywności stosowany do produkcji środków spożywczych zgodnie ze specyfikacją w załączniku II.

(6)

Artykuł 2 Nazwę „likopen” umieszcza się na w wykazie składników środków spożywczych, które go zawierają lub, jeżeli brak takiego wykazu na etykiecie produktu.

(2) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 296/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 24 z 200626.10.2006

  Decyzja Rady 2006/725/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L296 - 23 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2006 r. uchylająca decyzję 2004/262/WE w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5020) (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4980)

 • Dz. U. L296 - 17 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4975)

 • Dz. U. L296 - 10 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4971)

 • Dz. U. L296 - 8 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L296 - 5 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1593/2006 z dnia 25 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 58/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L296 - 3 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1592/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 1 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1591/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w dziedzinie przepisów na temat statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.