Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4975)

Data ogłoszenia:2006-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 17

Strona 1 z 2
26.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu „oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się” jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4975)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2006/722/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

i alergii wydaną na wniosek Komisji dotyczącą oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności”.

Zgodnie z przedstawionym w opinii wnioskiem zaproponowany poziom dawkowania „oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się”, wynoszący 1,5 g dziennie, jest bezpieczny. Uznaje się, że „olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się”, stosowany zgodnie z przeznaczeniem w dawkach wynoszących 1,5 g dziennie, jest bezpiecznym źródłem witaminy E. W odniesieniu do etykietowania i prezentacji zastosowanie ma dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (2). Na podstawie opracowania naukowego ustalono, że „olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się” spełnia kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(8)

W dniu 24 października 2001 r. przedsiębiorstwo Laboratoires Pharmascience (obecnie Laboratoires Expanscience) złożyło wniosek do właściwych władz Francji o wprowadzenie do obrotu „oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się” jako nowego składnika żywności. W dniu 8 stycznia 2002 r. właściwe organy Francji przesłały Komisji sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu zawarto wniosek, że „olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się”, proponowany jako składnik żywności i stosowany w ilości 1,5 g dziennie, umożliwiłby uzupełnienie dawki witaminy E. Stwierdzono również, że poziomy fitosterolu nie wystarczą do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. W dniu 18 lutego 2002 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszone zostały uzasadnione sprzeciwy wobec wprowadzania na rynek danego produktu zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu. W związku z powyższym w dniu 30 stycznia 2004 r. przeprowadzono konsultacje z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W dniu 6 grudnia 2005 r. EFSA przyjął „Opinię panelu naukowego ds. produktów dietetycznych, żywienia

(2)

(9)

(10)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Artykuł 1 Zezwala się na wprowadzenie do obrotu we Wspólnocie „oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się”, o którym mowa w Załączniku, jako nowego składnika żywności do stosowania w suplementach żywnościowych.

(5)

Artykuł 2 Maksymalna dawka „oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się” zalecana przez producenta do spożycia dziennego wynosi 1, g.

(2) Dz.U. L 183 z 12.7.2002, str. 51. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2006/37/WE (Dz.U. L 94 z 1.4.2006, str. 32).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 24 z 200626.10.2006

  Decyzja Rady 2006/725/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L296 - 23 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2006 r. uchylająca decyzję 2004/262/WE w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5020) (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4980)

 • Dz. U. L296 - 13 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4973)

 • Dz. U. L296 - 10 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4971)

 • Dz. U. L296 - 8 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L296 - 5 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1593/2006 z dnia 25 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 58/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L296 - 3 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1592/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 1 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1591/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w dziedzinie przepisów na temat statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.