Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

Data ogłoszenia:2006-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 8

L 296/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.10.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1594/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zatem ustalić współczynniki przydziału, o których mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/1999 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2), w szczególności jego art. 25 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

Biorąc pod uwagę ograniczenie czasowe we wdrożeniu procedury określania współczynników, jak określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1285/2006, niniejsze rozporządzenie należy zacząć stosować możliwie jak najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz złożone zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1285/2006 przyjmuje się po zastosowaniu współczynników przydziału ustanowionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2006 (3) otwiera procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT, o których mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006. Wnioski o wydanie pozwoleń w odniesieniu do niektórych kontyngentów i grup produktów przekraczają ilości dostępne w ramach kontyngentu na 2007 r. Należy

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4. (3) Dz.U. L 235 z 30.8.2006, str. 8.

26.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/9

ZAŁĄCZNIK

Identyfikacja grupy według dodatkowych uwag w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Nr uwagi (1) Grupa (2)

Identyfikacja grupy i kontyngentu

Ilość dostępna w 2007 r. Współczynnik przy(w tonach) działu wskazany w art. 1

(3)

(4)

(5)

16

Ser bez cech szczególnych (NSPF)

16-Tokio 16-Urugwaj

908,877 3 446,000 350,000 1 050,000 1 100,000 2 025,000 393,006 380,000 4 003,172 2 420,000

0,1553118 0,0996713 0,0933333 0,3037799 0,1593279 0,0955189 0,3459523 0,2900763 0,3285379 0,3634190

17 18 20 21 22

Ser pleśniowy Cheddar Edam/Gouda Ser typu włoskiego Ser szwajcarski lub Ementaler bez dziur Ser szwajcarski lub Ementaler z dziurami

17-Urugwaj 18-Urugwaj 20-Urugwaj 21-Urugwaj 22-Tokio 22-Urugwaj

25

25-Tokio 25-Urugwaj

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 296 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 24 z 200626.10.2006

  Decyzja Rady 2006/725/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L296 - 23 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2006 r. uchylająca decyzję 2004/262/WE w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5020) (1)

 • Dz. U. L296 - 20 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4980)

 • Dz. U. L296 - 17 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4975)

 • Dz. U. L296 - 13 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4973)

 • Dz. U. L296 - 10 z 200626.10.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4971)

 • Dz. U. L296 - 5 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1593/2006 z dnia 25 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 58/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L296 - 3 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1592/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 1 z 200626.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1591/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w dziedzinie przepisów na temat statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.