Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 297 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Data ogłoszenia:2006-10-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 297 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 9

Umowa międzynarodowa może być przedmiotem wyłącznej kompetencji Wspólnoty w całości bądź jedynie w pewnym zakresie. Instrumenty Wspólnoty są zazwyczaj wiążące dla wszystkich państw członkowskich. W odniesieniu do tytułu IV traktatu WE zawierającego podstawę prawną współpracy sądowej w sprawach cywilnych specjalne uregulowanie stosuje się do Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa. Środki przyjęte na mocy tytułu IV traktatu WE nie są wiążące dla Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa oraz nie mają zastosowania do tych państw. Dania, Irlandia i Zjednoczone Królestwo uczestniczą w instrumentach prawnych przyjmowanych na mocy traktatu IV traktatu WE, jeśli notyfikują to Radzie. Irlandia i Zjednoczone Królestwo zdecydowały o uczestnictwie we wszystkich środkach wymienionych powyżej w pkt 5. Zakres kompetencji przeniesionych przez państwa członkowskie na Wspólnotę Europejską zgodnie z traktatem WE jest ze swej natury podatny na zmiany. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie będą dbać o to, aby każda zmiana w kompetencjach Wspólnoty była niezwłocznie zgłaszana do Sekretarza Generalnego Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, jak przewidziano w art. 2A ust. 4 Statutu.


7.

8.

(1) (2)

Opinia 1/76 Trybunału Sprawiedliwości, Zb.Orz. 1977, str. 741; opinia 2/91, Zb.Orz. 1993, str. I-1061; sprawa 22/70 („AETR”); Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 1971, str. 263; sprawa C-467/98 („otwarte niebo”), Komisja przeciwko Danii, Zb.Orz. 2002, str. I-9519; Sprawa 22/70 („AETR”); Komisja przeciwko Radzie, sprawa C-467/98 („otwarte niebo”), Komisja przeciwko Danii.

L 297/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK III Oświadczenie Wspólnoty na temat niektórych kwestii dotyczących HKPPM

26.10.2006

Wspólnota Europejska dokłada wszelkich starań w celu zbadania, czy przystąpienie przez nią do obecnych konwencji haskich, w odniesieniu do których Wspólnota posiada kompetencje, leży w jej interesie. Jeśli będzie to leżało w interesie Wspólnoty, podejmie ona we współpracy z HKPPM wszelkie wysiłki, aby przezwyciężyć trudności wynikające z braku klauzuli przewidującej przystąpienie regionalnej organizacji integracji gospodarczej do wspomnianych konwencji. Ponadto Wspólnota dokłada dalszych starań, aby umożliwić przedstawicielom Stałego Biura HKPPM uczestniczenie w spotkaniach ekspertów organizowanych przez Komisję Wspólnot Europejskich, na których omawiane są sprawy będące przedmiotem zainteresowania HKPPM.

26.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IV STATUTE OF THE HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW

L 297/7

The Governments of the countries hereinafter specified: the Federal Republic of Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Finland, France, Italy, Japan, Luxembourg, Norway, the Netherlands, Portugal, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sweden and Switzerland; In view of the permanent character of the Hague Conference on Private International Law; Desiring to stress that character; Having, to that end, deemed it desirable to provide the Conference with a Statute; Have agreed upon the following provisions: Article 1 The purpose of the Hague Conference is to work for the progressive unification of the rules of private international law. Article 2 Members of the Hague Conference on Private International Law are the States which have already participated in one or more Sessions of the Conference and which accept the present Statute. Any other State, the participation of which is from a juridical point of view of importance for the work of the Conference, may become a Member. The admission of new Member States shall be decided upon by the Governments of the participating States, upon the proposal of one or more of them, by a majority of the votes cast, within a period of six months from the date on which that proposal is submitted to the Governments.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 297 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.