Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1601/2006 z dnia 26 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

Data ogłoszenia:2006-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 16

L 298/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1601/2006 z dnia 26 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 1 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu i ryżu łamanego (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: W wyniku analizy ilości, dla których wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu zostały złożone w ramach transzy z października 2006 r., należy przewidzieć wydawanie pozwoleń dla ilości zgłoszonych we wnioskach, które podlegają, w stosownych przypadkach, zastosowaniu redukcji wyrażonej w procentach, i przekazać ostateczny procent wykorzystania każdego kontyngentu w trakcie roku 2006, 1. Wnioski o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na ryż otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98, złożone w pierwszych dziesięciu dniach roboczych października 2006 r. i przekazane Komisji, podlegają zastosowaniu współczynników redukcji wyrażonych w procentach, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.


2. Końcowe ilości, wyrażone w procentach, w ciągu 2006 r., dla każdego odnośnego kontyngentu wymienione są w Załączniku.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2006 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 247/2006 (Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 965/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 12).

27.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/17

ZAŁĄCZNIK Redukcje, wyrażone w procentach, którym podlegają ilości wnioskowane z tytułu transzy z października 2006 r., oraz ilości na rok 2006: a) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Redukcja, wyrażona w procentach w ramach transzy z października 2006 r. Końcowe ilości kontyngentu, wyrażone w procentach, na rok 2006

Pochodzenie

Numer porządkowy

Stany Zjednoczone Ameryki Tajlandia Australia Inne pochodzenie Wszystkie kraje

09.4127 09.4128 09.4129 09.4130 09.4138 92,33339

87,70 98,79 98,53 100 100

b) kontyngent na ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20 przewidziany w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Redukcja, wyrażona w procentach w ramach transzy z października 2006 r. Końcowe ilości kontyngentu, wyrażone w procentach, na rok 2006

Pochodzenie

Numer porządkowy

Wszystkie kraje

09.4148

100

c) kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 przewidziany w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Końcowe ilości kontyngentu, wyrażone w procentach, na rok 2006

Pochodzenie

Numer porządkowy

Tajlandia Australia Gujana Stany Zjednoczone Ameryki Inne pochodzenie

09.4149 09.4150 09.4152 09.4153 09.4154

71,01 0,80 0 5,44 100

L 298/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2006

d) kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30 przewidziany w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Końcowe ilości kontyngentu, wyrażone w procentach, na rok 2006

Pochodzenie

Numer porządkowy

Tajlandia Stany Zjednoczone Ameryki Indie Pakistan Inne pochodzenie Wszystkie kraje

09.4112 09.4116 09.4117 09.4118 09.4119 09.4166

100 100 100 100 100 100

e) Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 327/98

Redukcja, wyrażona w procentach w ramach transzy z października 2006 r. Końcowe ilości kontyngentu, wyrażone w procentach, na rok 2006

Pochodzenie

Numer porządkowy

Wszystkie kraje

09.4168

100

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 29 z 200627.10.2006

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

 • Dz. U. L298 - 27 z 200627.10.2006

  Decyzja Rady 2006/729/WPZiB/WSiSW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

 • Dz. U. L298 - 25 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 2/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L298 - 23 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 1/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L298 - 21 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 05/JP/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 26 września 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L298 - 20 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1603/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L298 - 19 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1602/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L298 - 14 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1600/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L298 - 10 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1599/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L298 - 8 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L298 - 5 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1597/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L298 - 3 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L298 - 1 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.