Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 25

Tytuł:

Decyzja nr 2/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

Data ogłoszenia:2006-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 25

Strona 1 z 2
27.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/25

DECYZJA NR 2/2006 KOMITETU DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego (2006/728/WE)

KOMITET DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTA/ SZWAJCARIA,

2. Po tekście, o którym mowa w art. 2 ust. 1 niniejszej decyzji, dodaje się, co następuje:

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego, zwaną dalej „umową”, w szczególności jej art. 23 ust. 4,


„Nr 550/2004 rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie zapewniania służb).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Po pkt 5 (Ochrona lotnictwa) Załącznika do umowy, wprowadzonym na mocy art. 1 ust. 1 decyzji nr 1/2005 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 12 lipca 2005 r. (1) wprowadza się następujący tekst: Komisja w stosunku do Szwajcarii dysponować będzie prawami przyznanymi jej zgodnie z art. 16 z uwzględnieniem poniższych zmian.

„6. Zarządzanie ruchem lotniczym”

Dla celów umowy, przepisy rozporządzenia należy czytać z następującymi dostosowaniami:

2. Numer pkt 6 (Inne sprawy) Załącznika do umowy zmienia się na numer 7.

a) Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: W ust. 2 po słowie »Wspólnota« dodaje się słowa »i Szwajcaria«.

Artykuł 2 1. Po tekście, o którym mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji, dodaje się, co następuje: b) W artykule 7 wprowadza się następujące zmiany: W ust. 1 i 6 po słowie »Wspólnota« dodaje się słowa »i Szwajcaria«.

„Nr 549/2004 rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe).

c) W artykule 8 wprowadza się następujące zmiany: W ust. 1 po słowie »Wspólnota« dodaje się słowa »i Szwajcaria«.

Komisji przysługują w Szwajcarii prawa przyznane jej zgodnie z art. 6, 8 ust. 1, 10, 11 i 12.

d) W artykule 10 wprowadza się następujące zmiany: W ust. 1 po słowie »Wspólnota« dodaje się słowa »i Szwajcaria«.

Nie naruszając dostosowań horyzontalnych zawartych w pierwszym tiret Załącznika do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego, odniesień do »państw członkowskich« w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 lub w przepisach decyzji 1999/468/WE nie należy rozumieć jako stosujących się do Szwajcarii.”

(1) Dz.U. L 210 z 12.8.2005, str. 46.

e) Artykuł 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: »3. Komisja kieruje swoją decyzję do państw członkowskich i informuje o tym instytucję zapewniającą służby, w dotyczącym jej zakresie prawnym.«”

L 298/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2006

3. Po tekście, o którym mowa w art. 2 ust. 2 niniejszej decyzji, dodaje się, co następuje: „Nr 551/2004 rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i wykorzystania przestrzeni powietrznej w ramach Jednolitej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej). Komisji przysługują w Szwajcarii prawa przyznane jej zgodnie z art. 2, 3 ust. 5 i art. 10.”

Komisji przysługują w Szwajcarii prawa przyznane jej zgodnie z art. 9.”

6. Po zapisie, o którym mowa w art. 2 ust. 5 niniejszej decyzji dodaje się, co następuje: „Nr 2150/2005 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2150/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne zasady elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 29 z 200627.10.2006

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

 • Dz. U. L298 - 27 z 200627.10.2006

  Decyzja Rady 2006/729/WPZiB/WSiSW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

 • Dz. U. L298 - 23 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 1/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L298 - 21 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 05/JP/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 26 września 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L298 - 20 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1603/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L298 - 19 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1602/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L298 - 16 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1601/2006 z dnia 26 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L298 - 14 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1600/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L298 - 10 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1599/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L298 - 8 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L298 - 5 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1597/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L298 - 3 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L298 - 1 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.