Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/729/WPZiB/WSiSW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

Data ogłoszenia:2006-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 27

27.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/27

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/729/WPZiB/WSiSW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i 38, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

nymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, z zastrzeżeniem zawarcia tej umowy.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

W dniu 27 czerwca 2006 r. Rada podjęła decyzję o upoważnieniu Prezydencji, przy wsparciu Komisji, do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (zwanego dalej „DHS”). W świetle zobowiązań (Undertakings) wydanych w dniu 11 maja 2004 r. przez DHS, Biuro Ceł i Ochrony Granic (1), można uznać, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych PNR przekazywanych z Unii Europejskiej, dotyczących lotów pasażerskich do i ze Stanów Zjednoczonych. Właściwe organy państw członkowskich mogą wykonywać swoje obecne uprawnienia do zawieszania przepływu danych do DHS w celu ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych PNR nie jest zgodne z normami ochrony ustanowionymi w zobowiązaniach podjętych przez DHS lub gdy właściwy organ Stanów Zjednoczonych ustali, że DHS narusza te normy, do czasu zapewnienia zgodności z tymi normami. Umowa powinna zostać podpisana, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. Postanowienia umowy powinny być stosowane tymczasowo do czasu jej wejścia w życie,

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(2)

Artykuł 3 Zgodnie z pkt 7 umowy postanowienia umowy są stosowane tymczasowo od dnia jej podpisania do czasu jej wejścia w życie.

(3)

Artykuł 4 1. Bez uszczerbku dla ich uprawnień do podejmowania działań w celu zapewnienia zgodności z przepisami krajowymi, właściwe organy w państwach członkowskich mogą wykonywać swoje obecne uprawnienia do zawieszania przepływu danych do DHS w celu ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w następujących przypadkach:

(4)

a) gdy właściwy organ Stanów Zjednoczonych ustalił, że DHS narusza mające zastosowanie normy ochrony; lub

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej podpisanie Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczo(1) Dz.U. L 235 z 6.7.2004, str. 15.

b) gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mające zastosowanie normy ochrony są naruszane, istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że DHS nie podejmuje lub nie podejmie w odpowiednim czasie stosownych działań w celu uregulowania przedmiotowego problemu, dalsze przekazywanie danych spowodowałoby bezpośrednie zagrożenie poważną szkodą dla osób, których dane dotyczą, a właściwe organy w danych państwach członkowskich dołożyły w tych okolicznościach uzasadnionych starań, aby powiadomić DHS i dać mu możliwość reakcji.

L 298/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2006

2. Zawieszenie przestaje obowiązywać, gdy tylko zapewnione zostaną normy ochrony, a właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zostaną o tym powiadomione. Artykuł 5 1. Państwa członkowskie bezzwłocznie informują Radę i Komisję o przypadkach podjęcia środków zgodnie z art. 4. 2. Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie w ramach Rady o wszelkich zmianach norm ochrony i o przypadkach, w których działania organów odpowiedzialnych za zapewnienie przez DHS zgodności z mającymi zastosowanie normami ochrony nie gwarantują takiej zgodności. 3. Jeśli Rada uznaje, że informacje zebrane zgodnie z art. 4 i zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu stanowią dowód, że

przestały być spełniane podstawowe zasady niezbędne dla odpowiedniego poziomu ochrony osób fizycznych lub że jakikolwiek organ odpowiedzialny za zapewnienie przez DHS zgodności z mającymi zastosowanie normami ochrony nie wykonuje skutecznie swojego zadania, DHS jest powiadamiany o tym fakcie, a Rada podejmuje niezbędne działania w celu zawieszenia lub wypowiedzenia umowy.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 16 października 2006 r.

W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 29 z 200627.10.2006

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

 • Dz. U. L298 - 25 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 2/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L298 - 23 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 1/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L298 - 21 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 05/JP/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 26 września 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L298 - 20 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1603/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L298 - 19 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1602/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L298 - 16 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1601/2006 z dnia 26 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L298 - 14 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1600/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L298 - 10 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1599/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L298 - 8 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L298 - 5 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1597/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L298 - 3 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L298 - 1 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.