Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 29

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

Data ogłoszenia:2006-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 29

Strona 1 z 2
27.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/29

Nota do czytelnika: „Poza wersją angielską, inne wersje językowe niniejszej umowy nie zostały jeszcze zatwierdzone przez strony. Po zatwierdzeniu pozostałe wersje językowe będą jednakowo autentyczne”. UMOWA między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych


UNIA EUROPEJSKA i STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, PRAGNĄC skutecznie zapobiegać terroryzmowi i przestępczości transgranicznej oraz skutecznie je zwalczać w ramach sposobów ochrony własnych społeczeństw demokratycznych i wspólnych wartości, UZNAJĄC, że w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego i egzekwowania prawa powinno się ustanowić zasady przekazywania przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security, zwanego dalej „DHS”). Do celów niniejszej umowy DHS oznacza Biuro Ceł i Ochrony Granic (Bureau of Customs and Border Protection), Służby Imigracyjne i Celne USA (U.S. Immigration and Customs Enforcement) oraz Biuro Sekretarza (Office of the Secretary) i jednostki bezpośrednio je wspierające, ale nie obejmuje innych części składowych DHS, takich jak Służby ds. Obywatelstwa i Imigracji (Citizenship and Immigration Services), Administracja Bezpieczeństwa Transportu (Transportation Security Administration), Tajne Służby Stanów Zjednoczonych (United States Secret Service), Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych (United States Coast Guard) oraz Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency), UZNAJĄC znaczenie zapobiegania terroryzmowi i przestępstwom z nim związanych oraz innym poważnym przestępstwom o charakterze ponadnarodowym, w tym przestępczości zorganizowanej, a także ich zwalczania, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych praw i wolności, a zwłaszcza prywatności, UWZGLĘDNIAJĄC ustawy i rozporządzenia Stanów Zjednoczonych, które wymagają od każdego przewoźnika lotniczego obsługującego loty pasażerskie w zagranicznym transporcie lotniczym do lub ze Stanów Zjednoczonych zapewnienia DHS elektronicznego dostępu do danych PNR w zakresie, w jakim są one gromadzone i przechowywane w systemach automatycznej rezerwacji/kontroli odlotów przewoźników lotniczych (zwanych dalej „systemami rezerwacji”), UWZGLĘDNIAJĄC artykuł 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczący poszanowania praw podstawowych, a w szczególności związane z nimi prawo do ochrony danych osobowych, UWZGLĘDNIAJĄC właściwe przepisy ustawy o bezpieczeństwie transportu powietrznego (Aviation Transport Security Act) z 2001 r., ustawy o bezpieczeństwie wewnętrznym (Homeland Security Act) z 2002 r., ustawy o reformie służb wywiadowczych i zapobieganiu terroryzmowi (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) z 2004 r. oraz rozporządzenia wykonawczego 13388 (Executive Order 13388) dotyczące współpracy między agencjami rządu Stanów Zjednoczonych w zwalczaniu terroryzmu, UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązania (Undertakings) i wprowadzone w życie przez DHS, zawarte w rejestrze federalnym Stanów Zjednoczonych (1)

ZWRACAJĄC UWAGĘ, że Unia Europejska powinna zapewnić, aby przewoźnicy lotniczy dysponujący systemami rezerwacji znajdującymi się na terytorium Unii Europejskiej zorganizowali transmisję danych PNR do DHS, kiedy tylko będzie to możliwe pod względem technicznym, jednak do tego czasu władzom Stanów Zjednoczonych powinno umożliwić się bezpośredni dostęp do tych danych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, POTWIERDZAJĄC, że niniejsza umowa nie stanowi precedensu dla jakichkolwiek przyszłych dyskusji lub negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską lub między którąkolwiek ze stron a jakimkolwiek państwem w sprawie przetwarzania i przekazywania danych PNR lub jakichkolwiek innych form danych, (1) Tom 69, nr 131, str. 41543.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 298 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 27 z 200627.10.2006

  Decyzja Rady 2006/729/WPZiB/WSiSW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

 • Dz. U. L298 - 25 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 2/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L298 - 23 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 1/2006 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L298 - 21 z 200627.10.2006

  Decyzja nr 05/JP/2006 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 26 września 2006 r. odnosząca się do wpisania organu oceny zgodności do wykazu zawartego w Załączniku sektorowym dotyczącym końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L298 - 20 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1603/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L298 - 19 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1602/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1421/2006

 • Dz. U. L298 - 16 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1601/2006 z dnia 26 października 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszych dziesięciu dniach roboczych października 2006 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98

 • Dz. U. L298 - 14 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1600/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L298 - 10 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1599/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L298 - 8 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L298 - 5 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1597/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L298 - 3 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów krewetki północnej w strefie NAFO 3L przez statki pływające pod banderą Łotwy

 • Dz. U. L298 - 1 z 200627.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2006 z dnia 26 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.