Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2006 z dnia 30 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2006-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 12

Strona 12 z 25

31.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/25

— wielkość sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie wytworzonego przez innych znanych producentów wspólnotowych, — wielkość przywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pochodzącego od współpracujących chińskich i ukraińskich producentów eksportujących, — wielkość przywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pochodzącego od innych znanych chińskich producentów eksportujących.


Na tej podstawie konsumpcja we Wspólnocie kształtowała się w sposób następujący:

2002 2003 2004 OD

Konsumpcja (sztuki) Wskaźnik: 2002 = 100

6 684 000 100

6 795 000 102

7 187 000 108

8 557 000 128

Źródło: kwestionariusze wypełnione przez przemysł wspólnotowy i współpracujących chińskich i ukraińskich producentów eksportujących, informacje zebrane od innych producentów wspólnotowych i innych chińskich producentów eksportujących.

(78)

Konsumpcja desek do prasowania we Wspólnocie wzrosła o 28 % pomiędzy 2002 r. a OD, o największym nagłym nasileniu między 2004 r. a OD. Ogólny stały wzrost przypisuje się głównie zwiększonej konsumpcji w nowych państwach członkowskich, choć wzrost w OD można w pewnej mierze przypisać niskim cenom przywozu z ChRL i Ukrainy dokonywanego przez niektórych dawniej tradycyjnych producentów wspólnotowych, którzy przestawili się na przywóz i, tym samym, zwiększyli swoje zapasy.

4.4. Przywóz z państw, których dotyczy postępowanie 4.4.1. Łączna ocena skutków przywozu po cenach dumpingowych objętego postępowaniem

(79)

Komisja rozważyła, czy skutki przywozu po cenach dumpingowych z państw, których dotyczy postępowanie, powinny zostać ocenione w sposób skumulowany, na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 3 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wspomniany artykuł przewiduje, iż skutki przywozu z dwóch lub więcej krajów jednocześnie objętych dochodzeniami antydumpingowymi ocenia się łącznie tylko w przypadku stwierdzenia, że a) ustalony margines dumpingu w przywozie z każdego kraju przekracza de minimis poziom określony w art. 9 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, zaś wielkość przywozu z poszczególnych krajów nie jest nieznaczna; oraz b) ocena łączna skutków przywozu jest właściwa w świetle warunków konkurencji między produktami przywożonymi oraz warunków konkurencji między produktami przywożonymi a wspólnotowym produktem podobnym. Przypomina się, że przywozu dokonywanego przez jednego chińskiego producenta eksportującego nie uznano za przywóz po cenach dumpingowych. W związku z tym przywozu tego nie uwzględniono przy ocenie przywozu po cenach dumpingowych.

(80)

(81)

Marginesy dumpingu ustalone w związku z przywozem po cenach dumpingowych z każdego państwa, którego dotyczy postępowanie, były wyższe niż poziom de minimis. Ponadto wielkość przywozu po cenach dumpingowych z każdego z tych państw nie była nieznaczna w rozumieniu art. 5 ust. 7 rozporządzenia podstawowego. Dochodzenie następnie ujawniło, że warunki konkurencji zarówno między przywozem dumpingowym, jak i pomiędzy przywozem po cenach dumpingowych a wspólnotowym produktem podobnym, były podobne. Stwierdzono, że – niezależnie od ich pochodzenia – deski do prasowania produkowane/sprzedawane przez państwa, których dotyczy postępowanie, oraz przemysł wspólnotowy konkurują ze sobą, ponieważ są produktami podobnymi pod względem podstawowych właściwości, wymienne z punktu widzenia konsumenta i rozprowadzane przez te same kanały handlowe.

(82)

L 300/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2006

(83)

Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że nie można było dokonać łącznej oceny, gdyż nie zostały spełnione w tym przypadku warunki, w związku z istnieniem zasadniczych różnic między przywozem z ChRL a przywozem z Ukrainy, pod względem cen i zachowania rynkowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 54 z 200631.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (  Dz.U. L 130 z 18.5.2006)

 • Dz. U. L300 - 53 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 46 z 200631.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 45 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 43 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 11 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2006 z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L300 - 9 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 5 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1617/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

 • Dz. U. L300 - 1 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.