Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2006 z dnia 30 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2006-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 15

Strona 15 z 25

(99)

Średnia cena jednostkowa produkcji przemysłu wspólnotowego znacznie się obniżyła w pierwszych trzech latach, tj. o 14 %. Swój najniższy poziom osiągnęła w 2004 r. i pozostała stabilna w OD.

Rentowność

2002 2003 2004 OD

Marża zysku przed opodatkowaniem Wskaźnik: 2002 = 100

6,8 % 100

6,4 % 94

0,7 % 10

4,1 % 60

Źródło: sprawdzone odpowiedzi na kwestionariusze.

(100) W okresie badanym rentowność przemysłu wspólnotowego uległa pogorszeniu. Marża zysku w OD


była o 40 % niższa niż w 2002 r. Widoczną poprawę w OD, w porównaniu z 2004 r., osiągnięto faktycznie wskutek cięć w płacach na etatach kierowniczych niektórych przedsiębiorstw. Te cięcia w płacach miały znaczący wpływ na marże zysku. W rzeczywistości ogólny zysk brutto nadal spadał w OD i osiągnął 65 % swojego poziomu z 2002 r. Jest zatem oczywiste, że wzrost ogólnej marży zysku netto przed opodatkowaniem jest sztuczny i nie ma trwałego charakteru.

Inwestycje, zwrot z inwestycji, przepływy pieniężne i zdolność do pozyskania kapitału

2002 2003 2004 OD

Inwestycje (EUR) Wskaźnik: 2002 = 100 Zwrot z inwestycji Wskaźnik: 2002 = 100 Przepływy pieniężne (EUR) Wskaźnik: 2002 = 100

1 437 087 100 61,98 % 100 3 463 326 100

779 490 54 68,19 % 110 4 184 515 121

1 303 287 91 4,77 % 8 1 246 671 36

635 836 44 27,02 % 44 3 023 277 87

Źródło: sprawdzone odpowiedzi na kwestionariusze.

(101) Inwestycje znacznie zmniejszyły się w okresie badanym, osiągając w OD mniej niż połowę poziomu

z 2002 r. Ponadto większość inwestycji polegała na koniecznych inwestycjach odtworzeniowych i renowacyjnych. Część inwestycji z 2004 r. była również związana z przygotowaniami do nowych możliwości po rozszerzeniu UE. Jednakże, jak wykazano powyżej, korzyść ze zwiększonej konsumpcji w całości odniósł przywóz z państw, których dotyczy postępowanie.

L 300/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2006

(102) Zwrot z inwestycji, wyrażony w postaci zysków netto przemysłu Wspólnoty oraz wartości księgowej

netto jego inwestycji, rozwijał się odpowiednio do inwestycji i marż zysku. W odniesieniu do pozornie wysokiego poziomu zwrotu z aktywów netto należy zauważyć, że większość przedsiębiorstw stanowiących przemysł wspólnotowy prowadziła działalność od co najmniej 30 lat, dlatego też większość ich aktywów już w dużym stopniu się zamortyzowała. Faktycznie w 2004 r., gdy dokonano pewnych inwestycji i gdy marże zysku odzwierciedlały rzeczywistą wydajność przemysłu wspólnotowego (a nie sztuczne zwiększenie zysku w OD), zwrot z inwestycji spadł o 63 % punktów procentowych. Potwierdza to niezdolność producentów wspólnotowych do podnoszenia kapitału, w szczególności z powodu zmniejszenia sprzedaży i niskich cen sprzedaży.

(103) Przepływy pieniężne przemysłu wspólnotowego były zmienne. Po poprawie w 2003 r. sytuacja

uległa nagłemu pogorszeniu w 2004 r. Poprawa zaobserwowana w OD jest zgodna z działaniami zmierzającymi do poprawy rentowności, jak opisano powyżej w motywie 100. W sumie przepływy pieniężne uległy pogorszeniu w okresie badanym.

Zatrudnienie, wydajność i płace

2002 2003 2004 OD

Zatrudnienie Wskaźnik: 2002 = 100 Koszt pracy (EUR) Wskaźnik: 2002 = 100 Średni koszt pracy na pracownika (EUR) Wskaźnik: 2002 = 100 Wydajność na pracownika (jednostki/rok) Wskaźnik: 2002 = 100

347 100 7 521 183 100 21 675 100 9 474 100

326 94 7 209 158 96 22 114 102 10 015 106

283 82 5 701 507 76 20 147 93 10 787 114

234 67 5 361 572 71 22 913 106 11 261 119

Źródło: sprawdzone odpowiedzi na kwestionariusze.

(104) Liczba pracowników w przemyśle wspólnotowym uczestniczących w wytwarzaniu produktu podob-

nego zmalała o 33 % między 2002 r. a OD. Średni koszt pracy na jednego pracownika, odzwierciedlający płace, pozostawał raczej stabilny; tymczasowy spadek w 2004 r. skompensował lekki wzrost w OD.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 54 z 200631.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (  Dz.U. L 130 z 18.5.2006)

 • Dz. U. L300 - 53 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 46 z 200631.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 45 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 43 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 11 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2006 z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L300 - 9 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 5 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1617/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

 • Dz. U. L300 - 1 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.