Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2006 z dnia 30 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2006-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 20

Strona 20 z 25

Po pierwsze należy zauważyć, że nie jest wyobrażalne, aby bez automatyzacji przemysł wspólnotowy mógł konkurować z przywozem produktów pochodzących z krajów, gdzie koszty energii, surowców i pracy są bardzo niskie. Po drugie dzięki zautomatyzowanej produkcji przemysł wspólnotowy może zagwarantować wysoką jakość i krótkie terminy realizacji produkcji, co jest uważane przez klientów za porównywalną korzyść. Po trzecie nie dostarczono dowodów na poparcie twierdzenia, że przemysł wspólnotowy nie był w stanie spełnić szczególnych wymagań klientów/sprzedawców detalicznych w odniesieniu do modelu i innowacji.


(137) Co do chińskiego przywozu desek do prasowania dokonywanego przez przemysł wspólnotowy,

dochodzenie wykazało, że w OD przywożono tylko pewne nieznaczne ilości. Przemysł wspólnotowy bronił się w ten sposób przed napływem towarów przywożonych po cenach dumpingowych. W każdym razie towary pochodzące z tego przywozu zostały odsprzedane we Wspólnocie po cenach niepowodujących szkody. W związku z tym przywóz ten nie mógł spowodować szkody dla przemysłu wspólnotowego.

(138) Mając na uwadze powyższe, wnioski te zostają odrzucone i stwierdza się, że szkoda nie mogła

powstać z winy przemysłu wspólnotowego.

5.4. Wnioski dotyczące związku przyczynowego

(139) W związku z powyższym potwierdza się, iż istotna szkoda poniesiona przez przemysł wspólnotowy,

która charakteryzuje się w szczególności spadkiem sprzedaży, udziałów w rynku oraz jednostkowej ceny sprzedaży wpływającymi na pogorszenie się sytuacji finansowej, została spowodowana przywozem po cenach dumpingowych z krajów, których dotyczy postępowanie. Pomimo że przywóz z ChRL niesprzedany po cenach dumpingowych najprawdopodobniej przyczynił się do pogorszenia wyników producentów wspólnotowych, jego rozwój, wielkość i udział w rynku oraz poziom cen nie był taki, aby spowodować zerwanie związku przyczynowego między przywozem po cenach dumpingowych a szkodliwą sytuacją dla przemysłu wspólnotowego.

(140) Mając na uwadze powyższą analizę, która we właściwy sposób wyodrębniła i oddzieliła skutki

wszystkich znanych czynników mających wpływ na sytuację przemysłu wspólnotowego od szkodliwych skutków przywozu po cenach dumpingowych, niniejszym potwierdza się, że te inne czynniki jako takie nie zmieniają faktu, iż wystąpienie ocenionej szkody musi być przypisane przywozowi po cenach dumpingowych.

L 300/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2006

(141) W związku z powyższym tymczasowo uznaje się, że przywóz po cenach dumpingowych pocho-

dzący z państw, których dotyczy postępowanie, spowodował istotną szkodę dla przemysłu wspólnotowego w rozumieniu art. 3 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

6. INTERES WSPÓLNOTY 6.1. Uwagi ogólne

(142) Komisja zbadała, czy pomimo tymczasowych wniosków dotyczących wystąpienia dumpingu wyrzą-

dzającego szkodę istniały przekonujące powody, które mogłyby prowadzić do wniosku, że zastosowanie środków w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Wspólnoty. W tym celu i zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia podstawowego na podstawie wszystkich przedłożonych dowodów rozważono wpływ możliwych środków na wszystkie strony zaangażowane w to postępowanie, a także konsekwencje powstrzymania się od przyjęcia takich środków.

6.2. Interes przemysłu wspólnotowego

(143) Analiza szkody wyraźnie wykazała, że przywóz po cenach dumpingowych spowodował szkodę dla

przemysłu wspólnotowego. Nagła zwiększona obecność przywozu po cenach dumpingowych w ostatnich latach spowodowała silne tłumienie cen zarówno na poziomie handlu hurtowego/dystrybucji, jak i handlu detalicznego, tj. istnieje konkurencja między przywożonymi a wytwarzanymi we Wspólnocie deskami do prasowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 54 z 200631.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (  Dz.U. L 130 z 18.5.2006)

 • Dz. U. L300 - 53 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 46 z 200631.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 45 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 43 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 11 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2006 z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L300 - 9 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 5 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1617/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

 • Dz. U. L300 - 1 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.