Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2006 z dnia 30 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2006-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 25

Strona 25 z 25
po zmianie nazwy podmiotu lub po ustanowieniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) powinny być bezzwłocznie skierowane do Komisji (1) łącznie ze wszystkimi właściwymi informacjami, w szczególności dotyczącymi zmiany w działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji, sprzedaży krajowej i eksportowej związanej np. z wymienioną zmianą nazwy lub zmianą dotyczącą podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą. Komisja, w stosownych przypadkach, po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem doradczym zmieni odpowiednio rozporządzenie poprzez uaktualnienie wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek celnych.


(171) Aby zapewnić prawidłowe stosowanie ceł antydumpingowych, poziom cła rezydualnego nie powi-

nien mieć zastosowania wyłącznie do niewspółpracujących producentów eksportujących, lecz także do tych producentów, którzy nie dokonywali wywozu do Wspólnoty podczas OD. Jednakże te ostatnie przedsiębiorstwa, jeżeli spełniają wymagania art. 11 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia podstawowego, są proszone o złożenie wniosku o dokonanie przeglądu, zgodnie z przepisami tego artykułu, w celu indywidualnego zbadania ich sytuacji.

(1) Komisja Europejska Directorate General for Trade Directorate B J-79 5/17 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruksela

31.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/41

8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

(172) W celu zapewnienia dobrego zarządzania należy ustalić okres, w którym zainteresowane strony,

które zgłosiły się w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, mogłyby przedstawić swoje opinie na piśmie oraz złożyć wniosek o przesłuchanie. Dodatkowo należy stwierdzić, że ustalenia dotyczące nałożenia ceł przyjęte dla celów niniejszego rozporządzenia mają charakter tymczasowy i mogą zostać ponownie rozważone w celu ustanowienia ostatecznego cła,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejszym nakłada się tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania, nawet wolno stojących, z odsysaniem i/lub parowaniem blatu i/lub nadmuchem lub bez, zawierających rękawniki oraz podstawowe części tych desek, tj. nogi, blat i stopę do żelazka, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy, sklasyfikowanych w ramach kodów CN ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 i ex 8516 90 00 (kody TARIC 3924 90 90 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 i 8516 90 00 51).

2. Stawkę cła tymczasowego stosowaną do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa wymienione poniżej, ustala się następująco:

Kraj

Przedsiębiorstwo

Cło antydumpingowe

Dodatkowy kod TARIC

ChRL

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., Guangzhou Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou Wszystkie inne przedsiębiorstwa

34,9 % 36,5 % 0% 18,1 % 26,5 % 38,1 % 10,3 %

A782 A783 A784 A785 A786 A999 —

Ukraina

Wszystkie przedsiębiorstwa

3. Dopuszczenie do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty produktu, o którym mowa w ust. 1, uwarunkowane jest wpłaceniem zabezpieczenia w wysokości kwoty cła tymczasowego.

4.

O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2 Bez uszczerbku dla art. 20 rozporządzenia (WE) nr 384/96, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie zasadniczych danych i wniosków, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 384/96 zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi do stosowania niniejszego rozporządzenia w terminie jednego miesiąca od daty jego wejścia w życie.

L 300/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2006

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 niniejszego rozporządzenia obowiązuje przez okres sześciu miesięcy. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 2006 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 54 z 200631.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (  Dz.U. L 130 z 18.5.2006)

 • Dz. U. L300 - 53 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 46 z 200631.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 45 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 43 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 11 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2006 z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L300 - 9 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 5 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1617/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

 • Dz. U. L300 - 1 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.