Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2006 z dnia 30 października 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy

Data ogłoszenia:2006-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 9

Strona 9 z 25

Przedsiębiorstwo miało możliwość przedłożenia uwag, ale nie dostarczyło żadnych dowodów pozwalających na zmianę wstępnego wniosku. Zatem te transakcje eksportowe zostały pominięte, a cena eksportowa została oparta jedynie na cenach sprzedaży dokonywanej bezpośrednio do niezależnych klientów we wspólnocie lub poprzez niepowiązane przedsiębiorstwa z siedzibą poza ChRL i Wspólnotą.

L 300/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2006

(57)


Jeden producent eksportujący nie prowadził bezpośredniej sprzedaży produktu objętego postępowaniem. Sprzedawał produkt objęty postępowaniem poprzez niepowiązane przedsiębiorstwa handlowe z siedzibą w ChRL lub poprzez powiązane przedsiębiorstwo handlowe z siedzibą w ChRL. Ponieważ nie można było udokumentować ostatecznego miejsca przeznaczenia produktów sprzedawanych przez niepowiązane strony, zostały one tymczasowo pominięte, a cena eksportowa opierała się tylko na sprzedaży dokonywanej przez powiązane przedsiębiorstwo handlowe, które było w stanie udowodnić, jakie było miejsce przeznaczenia sprzedawanych przez nie produktów. Przedsiębiorstwo otrzymało odpowiednie informacje i miało możliwość przedłożenia uwag. W wyniku tych uwag wstępny wniosek nie został jednak zmieniony. Zgodnie z wyjaśnieniami w analizie OD w motywie 33 powyżej, jeden producent eksportujący nie był w stanie udowodnić i uzasadnić swojej faktycznej sprzedaży eksportowej. W związku z tym na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego cała jego sprzedaż eksportowa została pominięta, a zgłoszone ceny nie mogły być wykorzystane do ustalenia cen eksportowych przy wywozie z ChRL do Wspólnoty. Przedsiębiorstwo otrzymało odpowiednie informacje i miało możliwość przedłożenia uwag. Niemniej jednak uwagi nie doprowadziły do zmiany ustaleń dochodzenia i ponieważ brak było innych źródeł pozwalających na ustalenie wywozów tego przedsiębiorstwa do Wspólnoty, uznano za stosowne pominąć wszystkie dane eksportowe i ustalić margines dumpingu na podstawie dostępnych faktów (patrz: motyw 65). 3.4.2. Ukraina

(58)

(59)

Cała sprzedaż eksportowa jedynego ukraińskiego eksportera do Wspólnoty była dokonywana poprzez powiązane przedsiębiorstwo z siedzibą poza Wspólnotą. To powiązane przedsiębiorstwo wykonywało wszystkie czynności związane z wywozem towarów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie, a zatem powinno zostać uznane za powiązanego importera. Cenę eksportową ustalono zatem zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, na podstawie cen pierwszej odsprzedaży przywożonych produktów nabywcy niezależnemu. W tym celu dokonano korekt dla uwzględnienia wszystkich kosztów, w tym ceł i podatków, poniesionych między przywozem a odsprzedażą, oraz zysku, jaki z reguły należy się niezależnym współpracującym importerom, tak aby można było ustalić wiarygodną cenę eksportową. 3.5. Porównanie

(60) (61)

Wartość normalną i cenę eksportową porównano na podstawie ceny ex-factory. Aby zapewnić rzetelne porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie korekt, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. W przypadku wszystkich producentów eksportujących objętych dochodzeniem, tam gdzie miało to zastosowanie i było uzasadnione, uwzględniono różnice w kosztach transportu, przewozu drogą morską, ubezpieczenia, kosztach przeładunku, załadunku, kosztach dodatkowych, kosztach pakowania, kredytu, rękojmi i gwarancji oraz prowizji. W odniesieniu do wartości normalnej, która w przypadku producentów eksportujących, którym nie przyznano MET, jest oparta na kraju analogicznym, dochodzenie wykazało, że tureckie deski do prasowania są w większości wyposażone w gniazdka elektryczne i podpórkę podtrzymującą kabel, natomiast większość chińskich produktów nie posiada ich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 300 POZ 13 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 54 z 200631.10.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 742/2006 z dnia 17 maja 2006 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2006 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (  Dz.U. L 130 z 18.5.2006)

 • Dz. U. L300 - 53 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 46 z 200631.10.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 45 z 200631.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L300 - 43 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L300 - 11 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1619/2006 z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L300 - 9 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1618/2006 z dnia 30 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 5 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1617/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie konsekwencji wprowadzenia paneurośródziemnomorskiego systemu kumulacji pochodzenia

 • Dz. U. L300 - 1 z 200631.10.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1616/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określonych procedur stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, oraz umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.