Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 304 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2007–2019

Data ogłoszenia:2006-11-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 304 POZ 1

Strona 1 z 5
3.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

DECYZJA NR 1622/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007–2019

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wymiaru, zwiększenie konkurencji oraz określenie na nowo roli Komisji.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 151, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Komitetu Regionów (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Znaczenie i oddziaływanie obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” wymaga utworzenia mieszanej procedury selekcji na poziomie krajowym i europejskim oraz wprowadzenia wyraźnego elementu monitoringu i konsultacji, wprowadzenia elementu krajowego oraz wzmocnienia wymiaru europejskiego. Faza przygotowania obchodów ma decydujące znaczenie dla ich sukcesu zgodnie z celami działania. W celu zapewnienia wartości dodanej działania na poziomie europejskim po wyznaczeniu potrzebna jest faza monitoringu, podczas której po pierwsze zwróci się uwagę na spełnienie kryteriów określonych dla programu kulturalnego, po drugie – zapewni fachowe doradztwo oraz pomoc. Należy ustanowić komisję składającą się z sześciu ekspertów krajowych oraz siedmiu ekspertów europejskich; cała komisja w składzie 13 osób („komisja selekcyjna”) powinna nadzorować etap selekcji do momentu wyłonienia konkretnego miasta; procedurą monitoringu i udzielania wskazówek Europejskim Stolicom Kultury w fazie monitoringu do czasu rozpoczęcia obchodów powinno zająć się jedynie siedmiu ekspertów europejskich (jako „komisja monitorująco-doradcza”). W celu zapewnienia doradztwa i pomocy zarówno miastom kandydującym, jak i wyznaczonym powinna zostać utworzona strona internetowa poświęcona Europejskim Stolicom Kultury (składanie wniosków, selekcja, realizacja, odsyłacze), która będzie na bieżąco prowadzona i regularnie aktualizowana przez Komisję. Należy zachęcać do upowszechniania dobrych praktyk, zwłaszcza w celu zagwarantowania wartości dodanej działań na poziomie europejskim. Dlatego należy zachęcać do tworzenia sieci poprzednich oficjalnych Europejskich Stolic Kultury, aby mogły wnieść konstruktywny wkład polegający na przekazywaniu swoich doświadczeń i najlepszych praktyk dla przyszłych Europejskich Stolic Kultury, zwłaszcza w ramach wymiany na etapie przygotowawczym.

(6)

(7)

Decyzja nr 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) ustanowiła działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2005–2019.

(8)

(2)

Badanie dotyczące wyników obchodów „Europejskiego Miasta Kultury” do 2004 r. wykazało, że miały one korzystny wpływ, jeżeli chodzi o oddźwięk w mediach, rozwój kultury i turystyki oraz uznanie przez mieszkańców znaczenia faktu wyboru ich miasta, jednakże działanie to nadal wymaga usprawnienia, w szczególności w odniesieniu do jego długotrwałego oddziaływania na rozwój kulturalny danego miasta i regionu.

(9)

(3)

Umożliwiając miastom zaangażowanie otaczającego ich regionu, w tym wysp, można dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców i zwiększyć oddziaływanie obchodów. Podmioty zainteresowane obchodami podkreśliły problemy związane z procedurą selekcji określoną w decyzji nr 1419/1999/WE i zaleciły: monitorowanie propozycji, w szczególności w celu wzmocnienia ich europejskiego

(4)

(10)

(1) Dz.U. C 115 z 16.5.2006, str. 56. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 25 września 2006 r. (3) Dz.U. L 166 z 1.7.1999, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 649/2005/WE (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 20).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 304 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.