Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu zapisywalnych dysków kompaktowych (CD+/-R) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i z Malezji

Data ogłoszenia:2006-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 15

Strona 1 z 15
4.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu zapisywalnych dysków kompaktowych (CD+/-R) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i z Malezji (2006/753/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), a w szczególności jego art. 9,


Po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA 1.1. Wszczęcie postępowania

(1)

Wszczęcie postępowania antydumpingowego w sprawie przywozu zapisywalnych dysków kompaktowych (CD-R) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), Hongkongu i z Malezji zostało ogłoszone dnia 6 sierpnia 2005 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”).

(2)

Wszczęcie postępowania nastąpiło po złożeniu dnia 24 czerwca 2005 r. skargi przez CECMA – Europejski Komitet Producentów Płyt CD-R i DVD+/-R („skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną większość, w tym przypadku ponad 60 % ogólnej produkcji wspólnotowej zapisywalnych dysków kompaktowych.

1.2. Strony objęte postępowaniem

(3)

Komisja oficjalnie powiadomiła stronę skarżącą, pozostałych producentów wspólnotowych, producentów eksportujących, importerów, dostawców i użytkowników, a także zainteresowane zrzeszenia użytkowników oraz przedstawicieli ChRL o wszczęciu postępowania. Zainteresowane strony miały możliwość pisemnego przedstawienia swoich opinii i wnioskowania o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(4)

Skarżący producenci, inni współpracujący producenci wspólnotowi, producenci eksportujący, importerzy, dostawcy, użytkownicy i stowarzyszenia użytkowników przedstawili swoje opinie. Przesłuchano wszystkie zainteresowane strony, które o to wnioskowały i wykazały, że istnieją szczególne powody, dla których powinny być wysłuchane.

(5)

Celem umożliwienia producentom eksportującym z ChRL złożenia wniosku o traktowanie na zasadach gospodarki rynkowej („MET”) lub indywidualnego traktowania („IT”), gdyby zdecydowały się o to wnioskować, Komisja przesłała formularze MET i IT do tych przedsiębiorstw chińskich, o których wiadomo było, iż są tym zainteresowane.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 192 z 6.8.2005, str. 3.

L 305/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2006

(6)

13 grup producentów eksportujących („producenci eksportujący”) zwróciło się z wnioskiem o przyznanie statusu MET, stosownie do art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, bądź o przyznanie statusu IT stosownie do art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego na wypadek, gdyby dochodzenie wykazało, iż nie spełniają warunków dla przyznania statusu MET. Biorąc pod uwagę dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL i w Hongkongu, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w celu ustalenia istnienia dumpingu przewidziano zastosowanie metody kontroli wyrywkowej, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności dokonania kontroli wyrywkowej oraz – o ile konieczność taka zostanie stwierdzona – umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie – zgodnie ze specyfikacją zawartą w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania – podstawowych informacji na temat ich działań mających związek z przedmiotowym produktem w trakcie okresu objętego postępowania (od 1 lipca 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 13 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca lokalizację Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w fazie jego rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5161)

 • Dz. U. L305 - 8 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5063) (1)

 • Dz. U. L305 - 6 z 20064.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/90/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz siódmy do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L305 - 4 z 20064.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/89/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L305 - 3 z 20064.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1633/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L305 - 1 z 20064.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1632/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.