Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/89/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1)

Data ogłoszenia:2006-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 4

L 305/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2006

DYREKTYWA KOMISJI 2006/89/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

Regulamin ADR jest uaktualniany co dwa lata. W związku z tym zmienioną wersję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. z okresem przejściowym do dnia 30 czerwca 2007 r. Należy zatem zmienić załączniki A i B do dyrektywy 94/55/WE. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, powołanego na mocy art. 9 dyrektywy 94/55/WE,


uwzględniając dyrektywę Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 8,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: (1)

Załączniki A i B do dyrektywy 94/55/WE odnoszą się do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2005 r.

Artykuł 1 W załącznikach A i B do dyrektywy 94/55/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik A otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK A Postanowienia załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym (ADR), stosowane z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r., przy czym wyrażenie »umawiająca się strona« zastępuje się wyrażeniem »państwo członkowskie«. Tekst poprawek w wersji załącznika A do ADR z 2007 r. zostanie opublikowany niezwłocznie po udostępnieniu tekstu we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.”;

2) załącznik B otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK B Postanowienia załącznika B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym (ADR), stosowane z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r., przy czym wyrażenie »umawiająca się strona« zastępuje się wyrażeniem »państwo członkowskie«. Tekst poprawek w wersji załącznika B do ADR z 2007 r. zostanie opublikowany niezwłocznie po udostępnieniu tekstu we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.”. (1) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/111/WE (Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 25).

4.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/5

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 lipca 2007 r. Niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów wraz z tabelą korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odesłania ustalany jest przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 15 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu zapisywalnych dysków kompaktowych (CD+/-R) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i z Malezji

 • Dz. U. L305 - 13 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca lokalizację Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w fazie jego rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5161)

 • Dz. U. L305 - 8 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5063) (1)

 • Dz. U. L305 - 6 z 20064.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/90/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz siódmy do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L305 - 3 z 20064.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1633/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L305 - 1 z 20064.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1632/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.