Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5063) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 8

Strona 1 z 3
L 305/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5063)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/751/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W Załączniku do decyzji 2000/147/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2000/147/WE (2) ustanowiła system klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia. Przegląd niektórych rodzin wyrobów wykazał, iż należy ustanowić oddzielne klasy odporności na działanie ognia dla kabli elektrycznych. Należy zatem 2000/147/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 października 2006 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

(3)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 50 z 23.2.2000, str. 14.

4.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/9

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do decyzji 2000/147/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł tabeli 1 otrzymuje następujące brzmienie: „KLASY ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE OGNIA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z WYJĄTKIEM POKRYĆ PODŁOGOWYCH, WYROBÓW IZOLACJI TERMICZNEJ, RUR PRZEWODOWYCH ORAZ KABLI ELEKTRYCZNYCH”; 2) w tabeli 1 skreśla się przypis dolny (*); 3) dodaje się tekst w następującym brzmieniu: „Tabela 4 KLASY ODPORNOŚCI KABLI ELEKTRYCZNYCH NA DZIAŁANIE OGNIA

Klasa Metoda(-y) badań Kryteria klasyfikacji Klasyfikacja dodatkowa

Aca B1ca

EN ISO 1716 FIPEC20 Scen 2 (5) oraz

PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) FS ≤ 1,75 m oraz THR1 200s ≤ 10 MJ oraz Maksymalne HRR ≤ 20 kW oraz FIGRA ≤ 120 Ws– 1 H ≤ 425 mm FS ≤ 1,5 m oraz THR1 200s ≤ 15 MJ oraz Maksymalne HRR ≤ 30 kW oraz FIGRA ≤ 150 Ws– 1 H ≤ 425 mm FS ≤ 2,0 m oraz THR1 200s ≤ 30 MJ oraz Maksymalne HRR ≤ 60 kW oraz FIGRA ≤ 300 Ws– 1 H ≤ 425 mm THR1 200s ≤ 70 MJ oraz Maksymalne HRR ≤ 400 kW oraz FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 H ≤ 425 mm H ≤ 425 mm Produkcja dymu (2) (7) i płonące kropelki/cząsteczki (3) oraz kwasowość (4) (8) Produkcja dymu (2) (7) i płonące kropelki/cząsteczki (3) oraz kwasowość (4) (8) Produkcja dymu (2) (7) i płonące kropelki/cząsteczki (3) oraz kwasowość (4) (8) Produkcja dymu (2) (6) i płonące kropelki/cząsteczki (3) oraz kwasowość (4) (8)

EN 60332-1-2 B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) oraz

EN 60332-1-2 Cca FIPEC20 Scen 1 (5) oraz

EN 60332-1-2 Dca FIPEC20 Scen 1 (5) oraz EN 60332-1-2 Eca Fca EN 60332-1-2 Odporność nieokreślona

(1) Dla wyrobu jako całości, z wyłączeniem materiałów metalicznych, oraz dla wszelkich jego komponentów zewnętrznych (np. osłon). (2) s1 = TSP1 200 ≤ 50 m2 oraz maksymalne SPR ≤ 0,25 m2/s. s1a = s1 oraz przepuszczalność zgodna z EN 61034-2 ≥ 80 %. s1b = s1 oraz przepuszczalność zgodna z EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %. s2 = TSP1 200 ≤ 400 m2 oraz maksymalne SPR ≤ 1,5 m2/s.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 15 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu zapisywalnych dysków kompaktowych (CD+/-R) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i z Malezji

 • Dz. U. L305 - 13 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca lokalizację Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w fazie jego rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5161)

 • Dz. U. L305 - 6 z 20064.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/90/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz siódmy do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L305 - 4 z 20064.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/89/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L305 - 3 z 20064.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1633/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L305 - 1 z 20064.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1632/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.