Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 306 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1637/2006 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 listopada 2006 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro w Słowenii (EBC/2006/15)

Data ogłoszenia:2006-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 306 POZ 15

Strona 1 z 2
7.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/15

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1637/2006 EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 2 listopada 2006 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro w Słowenii (EBC/2006/15)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 19 ust. 1 oraz pierwsze tiret art. 47 ust. 2,


(3)

w sposób pozwalający na uniknięcie nieproporcjonalnie wysokich obciążeń dla instytucji kredytowych w uczestniczących państwach członkowskich, w tym Słowenii.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny (1), uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (2), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (3), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (4), w szczególności jego art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (5). a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przepis art. 5 Statutu w związku z art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską nakłada na państwa członkowskie obowiązek określenia oraz wprowadzenia na poziomie krajowym wszelkich właściwych środków mających na celu gromadzenie informacji statystycznych potrzebnych dla spełnienia wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC, jak również obowiązek terminowego przeprowadzenia przygotowań do przyjęcia euro w zakresie statystyki,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Definicje Użyte w niniejszym rozporządzeniu określenia „instytucja”, „obowiązek utrzymywania rezerw”, „okres utrzymywania”, „podstawa naliczania rezerwy” oraz „uczestniczące państwo członkowskie” mają znaczenie określone w rozporządzeniu (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9).

Artykuł 2 Przepisy przejściowe dla instytucji mających siedzibę w Słowenii 1. W drodze wyjątku od art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dla instytucji mających siedzibę w Słowenii przejściowy okres utrzymywania biegnie od dnia 1 stycznia do dnia 16 stycznia 2007 r.

Wprowadzenie waluty euro przez Słowenię w dniu 1 stycznia 2007 r. oznacza, iż od tej daty instytucje kredytowe oraz oddziały instytucji kredytowych mające siedzibę w Słowenii będą podlegać obowiązkowi utrzymywania rezerw. Włączenie wskazanych podmiotów do systemu rezerw obowiązkowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wymaga przyjęcia przepisów przejściowych w celu zapewnienia ich płynnej integracji, przeprowadzonej

(2)

(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 134/2002 (Dz.U. L 24 z 26.1.2002, str. 1). (2) Dz.U. L 250 z 2.10.2003, str. 10. (3) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 4. (4) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8. (5) Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2181/2004 (EBC/2004/21) (Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42).

2. Podstawa naliczania rezerwy za przejściowy okres utrzymywania zostanie określona dla każdej instytucji mającej siedzibę w Słowenii w oparciu o składniki bilansu danej instytucji na dzień 31 października 2006 r. Instytucje mające siedzibę w Słowenii zgłaszają Banka Slovenije swoją podstawę naliczania rezerwy zgodnie z zasadami sprawozdawczości EBC w zakresie statystyki pieniężnej i bankowej określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13). Mające siedzibę w Słowenii instytucje korzystające z wyłączenia przewidzianego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) obliczają podstawę naliczania rezerwy za przejściowy okres utrzymywania na podstawie swojego bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 306 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 17 z 20067.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pn. LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5266) (1)

 • Dz. U. L306 - 10 z 20067.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L306 - 3 z 20067.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

 • Dz. U. L306 - 1 z 20067.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1634/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.