Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 312 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1667/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie glukozy i laktozy (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 312 POZ 1

Strona 1 z 2
11.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1667/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie glukozy i laktozy

(Wersja skodyfikowana) RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2730/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie glukozy i laktozy (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać ujednolicone. W celu uniknięcia trudności technicznych przy stosowaniu regulacji celnych rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (5) obejmuje jedną pozycją taryfy glukozy, syropu glukozowego, laktozy i syropu laktozowego a inną pozycją taryfy chemicznie czystej glukozy i laktozy. Glukoza objęta podpozycjami taryfowymi 1702 30 91, 1702 30 99 i 1702 40 90 Nomenklatury Scalonej


(4)

i laktoza objęta podpozycją 1702 19 00 Nomenklatury Scalonej są wymienione w załączniku I do Traktatu i dlatego podlegają systemowi handlu z państwami trzecimi przewidzianemu w ramach wspólnej organizacji rynku, do którego należą, podczas gdy chemicznie czysta glukoza i laktoza nie są wymienione w załączniku I do Traktatu i podlegają systemowi należności celnych, którego oddziaływanie ekonomiczne jest znacząco różne. Taka sytuacja przysparza tym większe trudności, że przedmiotowe produkty – niezależnie od ich stopnia czystości – powstają z tych samych produktów podstawowych. Kryterium klasyfikacji celnej między produktami chemicznie czystymi a pozostałymi jest 99 % stopień czystości. Skądinąd produkty o trochę wyższym lub trochę niższym stopniu czystości mogą mieć to samo przeznaczenie gospodarcze. Stosowanie różnych systemów prowadzi więc do wypaczeń w konkurencji, które są szczególnie wyczuwalne ze względu na wymienialność. Jedynym możliwym rozwiązaniem tych problemów jest poddanie tych produktów temu samemu traktowaniu ekonomicznemu niezależnie od stopnia czystości, lub – jeśli to wystarczy – zharmonizowanie traktowania obu grup produktów. W Traktacie nie przewidziano w szczegółowych postanowieniach uprawnień koniecznych do podejmowania takiego działania. Dlatego wskazane jest podjęcie koniecznych środków na podstawie art. 308 Traktatu. Skądinąd najbardziej właściwe środki polegają z jednej strony na rozszerzeniu na chemicznie czystą glukozę traktowania przewidzianego odnośnie do pozostałej glukozy rozporządzeniem Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (6) oraz rozszerzeniu na chemicznie czystą laktozę traktowania przewidzianego odnośnie do pozostałej laktozy rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (7),

(1)

(5)

(2)

(6)

(3)

(1) Opinia z dnia 12 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 13 września 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2931/95 (Dz.U. L 307 z 20.12.1995, str. 10). 4) Patrz: załącznik I. ( (5) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 996/2006 (Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 26).

(6) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (7) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 312 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 66 z 200611.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5304) (1)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200611.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (1)

 • Dz. U. L312 - 47 z 200611.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. określająca wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu Europejska współpraca terytorialna(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5144)

 • Dz. U. L312 - 45 z 200611.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/583/WE w sprawie ponownego przydziału funduszy otrzymanych przez Europejski Bank Inwestycyjny na działania prowadzone w Demokratycznej Republice Konga w ramach drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L312 - 42 z 200611.11.2006

  Dyrektywa Rady 2006/91/WE z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L312 - 41 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L312 - 33 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w zakresie ustalania i udzielania dostosowanych refundacji w odniesieniu do zbóż wywożonych w postaci niektórych napojów spirytusowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L312 - 6 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L312 - 4 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.