Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 312 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/583/WE w sprawie ponownego przydziału funduszy otrzymanych przez Europejski Bank Inwestycyjny na działania prowadzone w Demokratycznej Republice Konga w ramach drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego Europejskiego Funduszu Rozwoju

Data ogłoszenia:2006-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 312 POZ 45

11.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/45

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/583/WE w sprawie ponownego przydziału funduszy otrzymanych przez Europejski Bank Inwestycyjny na działania prowadzone w Demokratycznej Republice Konga w ramach drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego Europejskiego Funduszu Rozwoju (2006/768/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), uwzględniając Umowę wewnętrzną z dnia 12 września 2000 r. między Przedstawicielami Rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy Protokołu finansowego do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi podpisanej w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r. oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się Część Czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (2), w szczególności jej art. 8 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji opracowany w porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji 2005/446/WE przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie (4) ustalono datę, po upływie której środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju nie będą przyznawane na dzień 31 grudnia 2007 r.

(3)

Ze względu na późniejsze zakończenie okresu przejściowego w Demokratycznej Republice Konga, spowodowane opóźnieniami w przygotowaniach wyborów, konieczne jest przesunięcie daty zakończenia okresu przyznawania środków pochodzących z dodatkowego przydziału, o którym mowa w decyzji 2003/583/WE.

(4)

Jako data zakończenia okresu przyznawania środków pochodzących z dodatkowego przydziału, o których mowa w decyzji 2003/583/WE, powinna zostać przyjęta ta sama data, jak określona w decyzji 2005/446/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 4 decyzji 2003/583/WE zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

Decyzja Rady 2003/583/WE (3) stanowi, że całkowita kwota dodatkowego przydziału środków przekazywana jest do dyspozycji na okres czterech lat od daty otwarcia rachunku.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4). (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355. (3) Dz.U. L 198 z 6.8.2003, str. 9.

„Środki z tego rachunku przyznawane są do dnia 31 grudnia 2007 r. zgodnie z decyzją 2005/446/WE. Po zakończeniu wszelkich operacji finansowanych z przydzielonych środków rachunek bankowy zostanie zamknięty, a pozostałe środki zostaną zwrócone państwom członkowskim. Rachunek zostanie zamknięty w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.”.

(4) Dz.U. L 156 z 18.6.2005, str. 19.

L 312/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2006

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 312 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 66 z 200611.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5304) (1)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200611.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (1)

 • Dz. U. L312 - 47 z 200611.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. określająca wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu Europejska współpraca terytorialna(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5144)

 • Dz. U. L312 - 42 z 200611.11.2006

  Dyrektywa Rady 2006/91/WE z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L312 - 41 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L312 - 33 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w zakresie ustalania i udzielania dostosowanych refundacji w odniesieniu do zbóż wywożonych w postaci niektórych napojów spirytusowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L312 - 6 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L312 - 4 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 1 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1667/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie glukozy i laktozy (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.