Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 312 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. określająca wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu Europejska współpraca terytorialna(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5144)

Data ogłoszenia:2006-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 312 POZ 47

Strona 1 z 6
11.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/47

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 października 2006 r. określająca wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007–2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu „Europejska współpraca terytorialna” (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5144) (2006/769/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

jej wszystkich wewnętrznych i niektórych zewnętrznych granic lądowych oraz wszystkie regiony Wspólnoty poziomu NUTS 3 położone wzdłuż granic morskich, które dzieli, z zasady, odległość do 150 kilometrów, z uwzględnieniem możliwych dostosowań niezbędnych dla zapewnienia spójności i ciągłości współpracy.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (1), w szczególności jego art. 7,

(3)

Na mocy art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 obszary transnarodowe również kwalifikują się do finansowania.

po konsultacji z komitetem koordynującym fundusze, o którym mowa w art. 103 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006,

(4)

W związku z powyższym konieczne jest ustalenie wykazów kwalifikujących się regionów i obszarów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Środki określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu koordynującego fundusze,

(1)

Na mocy art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 cel „Europejska współpraca terytorialna” jest ukierunkowany na umacnianie współpracy transgranicznej poprzez wspólne inicjatywy lokalne i regionalne oraz umacnianie współpracy transnarodowej za pomocą działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu powiązanemu z priorytetami Wspólnoty.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Na mocy art. 7 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” do finansowania kwalifikują się regiony Wspólnoty poziomu NUTS 3 położone wzdłuż

Artykuł 1 Do celów współpracy transgranicznej, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, regiony kwalifikujące się do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” określa się w załączniku I.

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

L 312/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2006

Artykuł 2 Do celów współpracy transgranicznej, o której mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, obszary kwalifikujące się do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” określa się w załączniku II. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r. W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji

11.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/49

ZAŁĄCZNIK I Wykaz regionów poziomu NUTS III kwalifikujących się do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach części składowej celu „Europejska współpraca terytorialna” dotyczącej współpracy transgranicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. BE211 BE213 BE221 BE222 BE223 BE233 BE234 BE236 BE251 BE253 BE254 BE255 BE258 BE321 BE323 BE324 BE326 BE327 BE332 BE333 BE341 BE342 BE344 BE345 BE351 BE353 CZ031 CZ032 CZ041 CZ042 CZ051 CZ052 CZ053 CZ061 CZ062 CZ071 CZ072 CZ080 DK001 DK002 DK003 DK004 DK005 DK006 Arr.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 312 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 66 z 200611.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5304) (1)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200611.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (1)

 • Dz. U. L312 - 45 z 200611.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/583/WE w sprawie ponownego przydziału funduszy otrzymanych przez Europejski Bank Inwestycyjny na działania prowadzone w Demokratycznej Republice Konga w ramach drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L312 - 42 z 200611.11.2006

  Dyrektywa Rady 2006/91/WE z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L312 - 41 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1671/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L312 - 33 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w zakresie ustalania i udzielania dostosowanych refundacji w odniesieniu do zbóż wywożonych w postaci niektórych napojów spirytusowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L312 - 6 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1669/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L312 - 4 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1668/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 1 z 200611.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1667/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie glukozy i laktozy (Wersja skodyfikowana)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.