Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 1

Strona 1 z 36
16.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

(Jedynie teksty w językach: czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)


(2006/757/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady (WE) nr 378/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie procedur zmiany podręcznika Sirene (1), w szczególności jej art. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Postęp techniczny w zakresie Sirpit (przekazu obrazów Sirene) wymaga stosowania szczególnych procedur postępowania w zainteresowanych biurach Sirene i w kontaktach między nimi, umożliwiających wymianę fotografii i odcisków palców drogą elektroniczną w celu szybkiego i prawidłowego ustalenia tożsamości osób. Procedury te powinny być włączone do zmienionej wersji podręcznika Sirene.

Podręcznik Sirene (2) jest zbiorem wytycznych dla podmiotów w biurach Sirene w każdym państwie członkowskim, opisującym szczegółowo zasady i procedury dwu- lub wielostronnej wymiany informacji dodatkowych wymaganych do wykonania niektórych przepisów Konwencji wykonawczej z 1990 r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (3) (zwanej dalej konwencją z Schengen). Rozporządzeniem Rady (WE) nr 871/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącym wprowadzenia kilku nowych funkcji do systemu informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem (4), wprowadzono nowe funkcje do obecnej wersji systemu informacyjnego Schengen („SIS”), w szczególności w zakresie udostępniania niektórych rodzajów danych wprowadzanych do SIS oraz przechowywania i przekazywania danych osobowych. Procedury postępowania obowiązujące w biurach Sirene i w kontaktach między nimi powinny zostać odpowiednio zmienione.

Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 5. Dz.U. C 38 z 17.2.2003, str. 1. Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 19. Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 29. Rozporządzenie zmienione decyzją 2005/728/WSiSW (Dz.U. L 273 z 19.10.2005, str. 26).

(4)

(2)

Na przestrzeni lat normy obowiązujące w biurach Sirene w zakresie procedur postępowania, infrastruktury technicznej, wymogów dotyczących bezpieczeństwa i pracowników uległy zmianie. Podręcznik Sirene nie był zmieniany od 1999 r. Skutkiem tego obecnie konieczne są znaczne zmiany w celu zapewnienia jednolitości procedur postępowania, infrastruktury technicznej i wymogów dotyczących pracowników. Z uwagi na zakres koniecznych zmian wskazane jest zastąpienie obecnej treści podręcznika Sirene wersją zmienioną i uaktualnioną.

(5)

(1) (2) (3) (4)

Decyzja Rady 2003/19/WE z dnia 14 października 2002 r. w sprawie odtajnienia niektórych części podręcznika Sirene przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony przez Konwencję wykonawczą do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (5) stanowi, że odtajnione części podręcznika Sirene mają zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 34.

L 317/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(11)

16.11.2006

Niniejsza decyzja stanowi konieczną podstawę do przyjęcia zmian do podręcznika Sirene w zakresie kwestii objętych Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską („traktat WE”). Decyzja Komisji 2006/758/WE z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (1) stanowi konieczną podstawę do przyjęcia zmian do podręcznika Sirene w zakresie kwestii objętych Traktatem o Unii Europejskiej („traktat UE”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 41 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.