Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 10

Strona 10 z 36

Wspomniana struktura otrzymała nazwę „Sirene”, będącą skrótowcem od terminu angielskiego: Supplementary Information REquest at the National Entries (wniosek o informacje uzupełniające na poziomie dostępów krajowych). Jest to krótki opis procedury przekazywania informacji uzupełniających, potrzebnych użytkownikowi końcowemu w celu podjęcia dalszych działań po wyszukaniu informacji w systemie SIS i uzyskaniu trafienia. Pięć krajów założycielskich podpisało Konwencję wykonawczą do układu z Schengen (2) w dniu 19 czerwca 1990 r. Następnie dołączyły do nich kolejne kraje: Włochy dnia 27 listopada 1990 r., Hiszpania i Portugalia dnia 25 czerwca 1991 r., Grecja dnia 6 listopada 1992 r., Austria dnia 28 kwietnia 1995 r. i Dania, Szwecja i Finlandia dnia 19 grudnia 1996 r. W konwencji określono wszystkie przepisy prawne, które są wiążące dla wszystkich państw członkowskich. Również Norwegia i Islandia zawarły dnia 19 grudnia 1996 r. układ o współpracy z państwami członkowskimi. Konwencja wykonawcza do układu z Schengen została włączona do ram prawnych Unii Europejskiej protokołami załączonymi do Traktatu z Amsterdamu w 1999 r. W dniu 12 maja 1999 r. przyjęto decyzję Rady określającą, zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej, podstawę prawną dla każdego z postanowień lub decyzji stanowiących dorobek prawny Schengen. Opisano również szczegółowo wspólne procedury i zasady współpracy pomiędzy partnerami. Tytuł IV dotyczy wyłącznie Systemu Informacyjnego Schengen. System Informacyjny Schengen (SIS) winien umożliwić organom odpowiedzialnym za: a) kontrole graniczne; b) przeprowadzanie i koordynację innych kontroli policyjnych i celnych w granicach kraju; c) wydawanie wiz, dokumentów pobytowych oraz kwestie administracyjne dotyczące cudzoziemców; dostęp do wpisów dotyczących osób, pojazdów i przedmiotów w drodze zautomatyzowanej procedury wyszukiwania.


SIS składa się z dwóch oddzielnych elementów: systemu centralnego oraz systemów krajowych (jeden na każdy kraj). Zasada działania SIS jest następująca: ponieważ systemy krajowe nie mogą wymieniać bezpośrednio między sobą skomputeryzowanych danych, wymiana ta odbywa się poprzez system centralny (C.SIS).

(2) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 19.

L 317/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

Jednakże państwa członkowskie powinny mieć możliwość dokonywania dwu- lub wielostronnej wymiany informacji uzupełniających, koniecznych do wykonania niektórych przepisów konwencji i umożliwienia prawidłowego działania SIS. Jeżeli każdy Narodowy System Informacyjny Schengen (N.SIS) ma spełnić wymogi operacyjne określone w studium wykonalności i konwencji, systemy te muszą mieć dostęp do wspomnianych informacji uzupełniających, niezbędnych do korzystania z systemu komputerowego Sirene. Do przekazywania wszystkich wniosków o informacje uzupełniające na poziomie dostępów krajowych służyć będzie techniczny serwis operacyjny. Państwa członkowskie przyjęły następującą zasadę: Każde państwo członkowskie ustanawia „krajowe biuro Sirene”, pełniące funkcję jednego punktu kontaktowego dla innych partnerów i dostępne przez całą dobę. Państwa członkowskie wspólnie określają podstawy prawne, przypadki, w których powinno się podejmować działania, obowiązujące procedury i ogólne zasady organizacji biur Sirene, uzyskując tym sposobem wspólny zbiór zasad. Ustalenia te zawarto w „podręczniku Sirene”. 1. SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN (SIS) I KRAJOWE BIURA SIRENE System Informacyjny Schengen (SIS), ustanowiony na mocy postanowień tytułu IV Konwencji wykonawczej z 1990 r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (konwencji z Schengen) (3), stanowi zasadniczy instrument stosowania przepisów dorobku prawnego Schengen, włączonego w ramy prawne Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.