Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 17

Strona 17 z 36

Cel wpisu można zmienić jedynie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od państwa członkowskiego, które go dokonało. Jeżeli cel wpisu ulega zmianie, wymiana informacji powinna odbywać się zgodnie z następującymi zasadami: a) za pośrednictwem własnego biura Sirene państwo członkowskie przeprowadzające kontrolę wyjaśnia państwu członkowskiemu, które dokonało wpisu, przyczyny wniosku o zmianę pierwotnego celu wpisu (formularz I); b) państwo członkowskie, które dokonało wpisu, analizuje w najkrótszym możliwym terminie, czy można spełnić taką prośbę, i powiadamia państwo członkowskie przeprowadzające kontrolę o swojej decyzji za pośrednictwem własnego biura Sirene; c) w razie potrzeby państwo członkowskie, które dokonało wpisu, może udzielić zezwolenia z zastrzeżeniem warunków dotyczących sposobu wykorzystania danych.


L 317/56

2.4.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

Procedury zmiany pierwotnego celu wpisu Przyjęto następującą procedurę: po wyrażeniu zgody przez państwo członkowskie, które dokonało wpisu, państwo członkowskie przeprowadzające kontrolę wykorzystuje dane do celów, dla jakich wystąpiło o zezwolenie i uzyskało je, uwzględniając wszelkie postawione warunki.

2.5.

Dane, w których wykryto błąd prawny lub faktyczny (art. 106) W ust. 2 i 3 artykułu 106 mowa jest o konieczności korygowania błędów o charakterze prawnym lub faktycznym. W przypadku stwierdzenia, że dane są nieścisłe lub niedopuszczalne z przyczyn prawnych lub faktycznych, wymiana informacji odbywa się zgodnie z następującą zasadą: państwo członkowskie, które wykryło błąd w danych, powiadamia o tym za pośrednictwem swojego biura Sirene państwo członkowskie, które dokonało wpisu, wykorzystując do tego celu formularz J.

2.5.1.

Procedura korygowania błędów Przyjęto następującą procedurę: a) jeżeli państwa członkowskie osiągną porozumienie, państwo członkowskie, które dokonało wpisu, stosuje swoje procedury krajowe w celu skorygowania błędu; b) jeżeli państwom nie uda się osiągnąć porozumienia, biuro Sirene państwa członkowskiego, które wykryło błąd, zleca właściwemu organowi w swoim kraju przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez wspólny organ nadzorczy.

2.6.

Prawo dostępu do danych i korygowania błędów (art. 109 i 110) Każdy ma prawo dostępu do danych dotyczących jego osoby i może zwrócić się o skorygowanie wszelkich wykrytych w nich błędów. Takiego dostępu udziela się zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym złożono wniosek o udzielenie dostępu. Państwo członkowskie może nie udzielić dostępu do wpisu dokonanego przez inne państwo członkowskie bez uprzedniego skonsultowania się z tym państwem.

2.6.1.

Wymiana informacji dotyczących prawa dostępu do danych lub korygowania błędów Jeżeli władze krajowe mają zostać powiadomione o złożeniu wniosku o udzielenie dostępu do danych lub skorygowanie błędów, wymiana informacji odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: Przyjęto następującą procedurę: a) każde biuro Sirene musi stosować przepisy prawa krajowego dotyczące prawa dostępu do tych danych. W zależności od okoliczności sprawy biura Sirene przekazują właściwym organom krajowym wszelkie otrzymane przez siebie wnioski o udzielenie dostępu do danych lub skorygowanie błędów bądź rozpatrują wnioski w granicach swoich uprawnień; b) na prośbę właściwych władz krajowych biura Sirene danych państw członkowskich przesyłają im informacje dotyczące korzystania z prawa dostępu.

2.6.2.

Informowanie o wnioskach o udzielenie dostępu do wpisów dokonanych przez inne państwa członkowskie W miarę możliwości informacje dotyczące wpisów dokonanych w systemie SIS przez inne państwo członkowskie wymienia się za pośrednictwem krajowych biur Sirene. Przyjęto następującą procedurę: a) wniosek o udzielenie dostępu przekazuje się w najkrótszym możliwym terminie państwu członkowskiemu, które dokonało wpisu, tak aby mogło ono wyrazić swoją opinię w danej sprawie; b) państwo członkowskie, które dokonało wpisu, informuje o swojej opinii państwo członkowskie, które otrzymało wniosek; c) państwo to uwzględnia wszelkie określone prawem terminy rozpatrzenia wniosku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.