Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 20

Strona 20 z 36

2.9.6.2. B i u ro S i r e ne dosta r cz a j ą c e da ny c h dokonu j e por ów n a ni a a) biuro Sirene przeprowadzające kontrolę przesyła formularze G i L używaną w zwyczajnych przypadkach drogą elektroniczną i wpisuje w polu informacyjnym 083 formularza L, że odciski palców i fotografie przesyła się w celach porównawczych; b) biuro Sirene dostarczające danych przesyła otrzymane odciski palców i fotografie swoim krajowym służbom do spraw identyfikacji w celach porównawczych i zwraca się o przesłanie wyników tą samą drogą; c) biuro Sirene dostarczające danych wpisuje wyniki na formularzu L (w polu informacyjnym 083), który następnie przesyła do biura Sirene przeprowadzającego kontrolę. Po porównaniu odciski palców i fotografie zgłoszonej osoby mogą być przechowywane w aktach biura Sirene przeprowadzającego kontrolę na wypadek, gdyby konieczne okazało się dalsze porównywanie. Przetwarzanie danych dotyczących odcisków palców i fotografii danej osoby, niepasujących do danych osoby zgłoszonej, które były przedmiotem wymiany w ramach Sirpit, musi odbywać się zgodnie z przepisami tytułu VI konwencji z Schengen, w szczególności jej art. 126 i 129 (oraz, w stosownych przypadkach, z przepisami dyrektywy 95/46/WE) i obowiązującymi w danych państwach przepisami prawnymi w tej dziedzinie. Powinno to w normalnych okolicznościach doprowadzić do usunięcia wspomnianych odcisków palców i fotografii z systemu.


2.9.6.3. Ekr a n w pr ow a dza n i a da ny c h Maska wprowadzania danych zostanie opracowana w odniesieniu do istniejącej maski Interpolu (norma ANSI/ NIST). Maska zawierać będzie następujące dane: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) numer identyfikacyjny Schengen (art. 95–100) (*) (11)); numer referencyjny (art. 39 lub 46) (*) (11); data pobrania odcisków palców; data wykonania fotografii; przyczyna pobrania odcisków palców (*) (12) nazwisko (*) (13); imię (*) (13); nazwisko panieńskie; tożsamość ustalona;

10) data urodzenia (*); 11) miejsce urodzenia; 12) obywatelstwo; 13) płeć (*); 14) informacje dodatkowe; 15) uwagi.

(*) Obowiązkowe. (11) Informacje wprowadza się w polu 1 albo w polu 2. (12) Dane wprowadza się wyłącznie zgodnie z art. 39 lub 46 (pole 2). (13) Można wpisać „nieznane”.

L 317/60

2.10.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

Współpraca policyjna (art. 39–46) Współpraca policyjna między państwami członkowskimi nie ogranicza się do korzystania z informacji przechowywanych w systemie SIS. Zaleca się następujące postępowanie: a) biura Sirene państw członkowskich wymieniają wszelkie przydatne informacje przy użyciu poczty elektronicznej SIS-NET, przestrzegając przy tym wszelkich przepisów krajowych przyjętych w celu wykonania art. 39–46; oraz b) biura Sirene informują się wzajemnie o przepisach przyjętych na szczeblu krajowym i późniejszych zmianach do nich. Uzyskanie trafienia może przyczynić się do ujawnienia przestępstwa lub poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Prawidłowe ustalenie tożsamości danej osoby może okazać się kluczowe, a wymiana informacji, np. fotografii lub odcisków palców, jest szczególnie istotnym czynnikiem. Uprawnienia do dokonywania takiej wymiany, która odbywa się zgodnie z przepisami tytułu VI konwencji, wynikają z art. 39 i 46.

2.10.1. Szczególne uprawnienia w sprawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa. Tytuł III (art. 39 i 46) Tytuł III konwencji z Schengen zawiera wiele dodatkowych przepisów dotyczących współpracy policyjnej i sądowej. Zaleca się następujące postępowanie: a) każde państwo członkowskie przyznaje swojemu biuru Sirene szczególne uprawnienia w sprawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa zgodnie z tytułem III konwencji; oraz b) państwa członkowskie informują się wzajemnie o przepisach przyjętych na szczeblu krajowym w odniesieniu do biur Sirene i wszelkich późniejszych zmianach do nich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.