Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 21

Strona 21 z 36

2.11.

Nakładające się na siebie obszary działania Sirene i Interpolu Rola SIS nie polega na zastąpieniu ani powieleniu funkcji Interpolu. Zadania mogą się pokrywać, jednak podstawowe zasady działania i współpracy państw członkowskich w ramach Schengen znacznie się różnią od zasad regulujących działalność w ramach Interpolu. W związku z tym konieczne jest ustalenie zasad współpracy między biurami Sirene a KBC (krajowymi biurami centralnymi) na szczeblu krajowym. Uzgodniono następujące zasady:


2.11.1. Pierwszeństwo wpisów w SIS przed wpisami Interpolu Wpisy w SIS i wymiana informacji ich dotyczących ma zawsze pierwszeństwo przed wpisami Interpolu i informacjami wymienianymi w ramach Interpolu. Zasada ta jest szczególnie ważna w przypadku niezgodności wpisów.

2.11.2. Wybór kanału wymiany informacji Zasada pierwszeństwa wpisów Schengen przed wpisami Interpolu jest przestrzegana; zapewnia się również przestrzeganie jej przez krajowe biura centralne państw członkowskich. Po dokonaniu wpisu Schengen biura Sirene udzielają wszelkich informacji dotyczących wpisu i jego celu. Jeżeli państwo członkowskie chce zmienić kanał wymiany informacji, musi wcześniej skonsultować się z pozostałymi stronami. Taka zmiana kanału możliwa jest jedynie w szczególnych przypadkach.

2.11.3. Wykorzystanie i dystrybucja informacji Interpolu w państwach Schengen W związku z pierwszeństwem wpisów w SIS przed wpisami Interpolu te ostatnie ograniczają się do wyjątkowych przypadków (tj. gdy nie ma podstaw – w konwencji lub z technicznego punktu widzenia – do dokonania wpisu w SIS, lub gdy nie wszystkie wymagane do tego celu informacje są dostępne). Równoległe dokonywanie wpisów w SIS i wpisów Interpolu na obszarze Schengen jest niedopuszczalne. Wpisy przekazywane kanałami Interpolu i dotyczące również obszaru Schengen lub jego części (strefa 2 rozpowszechniania informacji w ramach Interpolu) należy opatrzyć następującym oznaczeniem: „strefa 2, z wyjątkiem państw Schengen”.

16.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/61

2.11.4. Przesyłanie informacji państwom trzecim Biuro Sirene państwa członkowskiego dokonującego wpisu podejmuje decyzję w sprawie przekazania informacji państwom trzecim (zezwolenia, sposobu rozpowszechniania i kanału). Tym sposobem biuro Sirene działa zgodnie z przepisami w dziedzinie ochrony danych osobowych określonymi w konwencji z Schengen i dyrektywie 95/46/WE. Wykorzystanie kanałów wymiany informacji Interpolu będzie uzależnione od krajowych przepisów lub procedur.

2.11.5. Uzyskanie trafienia i usunięcie wpisu Państwa Schengen zapewniają na szczeblu krajowym wymianę informacji dotyczących trafień między biurami Sirene a krajowymi biurami centralnymi. Wpis usunąć może jedynie organ, który wprowadził go do systemu.

2.11.6. Usprawnienie współpracy między biurami Sirene a krajowymi biurami centralnymi (KBC) Interpolu Każde państwo członkowskie podejmuje stosowne działania w celu zapewnienia na szczeblu krajowym skutecznej wymiany informacji między biurami Sirene a krajowymi biurami centralnymi.

2.12.

Współpraca z Europolem i Eurojustem W celu usprawnienia współpracy między biurami Sirene należy wprowadzić odpowiednie procedury krajowe.

2.13.

Szczególne rodzaje poszukiwań

2.13.1. Poszukiwanie wg kryteriów geograficznych Poszukiwanie według kryteriów geograficznych przeprowadza się, w przypadku gdy państwo zwracające się z wnioskiem posiada niezbite dowody dotyczące miejsca pobytu osoby poszukiwanej lub umiejscowienia poszukiwanego przedmiotu na ściśle określonym obszarze geograficznym. W takiej sytuacji wniosek władz sądowych można wykonać bezzwłocznie po jego otrzymaniu. Poszukiwanie według kryteriów geograficznych na obszarze Schengen przeprowadza się na podstawie wpisu w SIS. Przeznaczony do tego celu formularz M, który należy przesłać w momencie dokonywania wpisu lub uzyskania informacji na temat miejsca pobytu, zawiera informacje o miejscu, w którym znajduje się poszukiwana osoba lub przedmiot.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.