Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 22

Strona 22 z 36

Wpis dotyczący poszukiwanej osoby wprowadza się do SIS w celu zapewnienia wykonalności wniosku o tymczasowe aresztowanie ze skutkiem natychmiastowym (art. 64 konwencji, art. 9 ust. 3 decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania). Dokonanie takiego wpisu zwiększa szanse powodzenia w przypadku niespodziewanego przemieszczenia się osoby lub przedmiotu z jednego miejsca do innego na obszarze Schengen, w związku z czym niewprowadzenie danych poszukiwanej osoby lub przedmiotu do SIS jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. gdy posiadane informacje nie są wystarczające do dokonania wpisu).


2.13.2. Poszukiwanie z udziałem specjalnych jednostek policyjnych prowadzących poszukiwania celowe Biura Sirene w państwach, do których zwrócono się z wnioskiem, powinny w stosownych przypadkach korzystać z usług jednostek specjalnych prowadzących poszukiwania celowe. W związku z tym należy nawiązać bliską współpracę z takimi jednostkami i zapewnić wymianę informacji. Międzynarodowa współpraca między wspomnianymi jednostkami policyjnymi nie może zastąpić dokonywania wpisów w SIS. Taka współpraca nie koliduje z rolą biura Sirene jako najważniejszej instytucji zajmującej się wyszukiwaniem informacji w SIS.

2.14.

Dodanie zastrzeżenia Dodanie zastrzeżenia na wniosek innego państwa członkowskiego Artykuł 94 ust. 4, art. 95 ust. 3, art. 97 i art. 99 ust. 6 zezwalają państwu członkowskiemu, do którego zwrócono się z wnioskiem, na odmówienie przeprowadzenia określonej procedury na swoim terytorium przez wystąpienie o dodanie zastrzeżenia do wpisu z art. 95, 97 lub 99. Równocześnie podaje się przyczyny złożenia wniosku o dodanie zastrzeżenia.

L 317/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

2.14.1. Wymiana informacji w przypadku dodania zastrzeżenia Biura Sirene wymieniają informacje, tak aby państwa członkowskie mogły ocenić, czy dodanie zastrzeżenia jest konieczne. Zgodnie z art. 94 ust. 4 zastrzeżenie do wpisów z art. 95, 97 i 99 można dodać (lub usunąć) w dowolnym momencie. W przypadku dodania zastrzeżenia do wpisów z art. 97 i 99 wpis nie pojawia się na ekranie, gdy użytkownik końcowy korzysta z systemu. W odniesieniu do wpisów z art. 95 obowiązuje inna procedura. Każde państwo członkowskie w najkrótszym możliwym terminie wykrywa wpisy mogące wymagać dodania zastrzeżenia.

2.14.2. Konsultacje z państwami członkowskimi w celu dodania zastrzeżenia Przyjęto następującą procedurę: a) jeżeli dane państwo członkowskie żąda dodania zastrzeżenia, powinno zwrócić się w tym celu do państwa, które dokonało wpisu, podając przyczyny, dla których zastrzeżenie jest konieczne; b) po wymianie informacji może zaistnieć potrzeba zmiany lub usunięcia wpisu; może również nastąpić wycofanie wniosku (o dodanie zastrzeżenia).

2.14.3. Wniosek o dodanie zastrzeżenia Przyjęto następującą procedurę: a) państwo członkowskie, do którego zwrócono się z wnioskiem, zwraca się o dodanie zastrzeżenia do państwa, które dokonało wpisu z art. 95, 97 lub 99, wykorzystując do tego celu formularz F; b) państwo członkowskie, które dokonało wpisu, jest zobowiązane bezzwłocznie dodać zastrzeżenie, którego dotyczy wniosek.

2.14.4. Wniosek o dodanie ogólnego zastrzeżenia w odniesieniu do obywateli danego państwa członkowskiego Przyjęto następującą procedurę: a) państwo członkowskie może zwrócić się do biura Sirene innego państwa członkowskiego o automatyczne dodanie zastrzeżenia do wszystkich wpisów z art. 95 dotyczących jego obywateli; b) każde państwo członkowskie pragnące dodać zastrzeżenie przekazuje pisemny wniosek państwu, z którym chciałoby podjąć współpracę w tym zakresie; c) państwo członkowskie będące adresatem takiego wniosku dodaje zastrzeżenie dotyczące danego państwa bezzwłocznie po dokonaniu wpisu; d) procedura ta obowiązuje do czasu opracowania pisemnych wytycznych w sprawie jej wycofania. Jeżeli okoliczności opisane w art. 94 ust. 4 przestają mieć zastosowanie, państwo członkowskie, które zwróciło się o dodanie zastrzeżenia, musi w najkrótszym możliwym terminie wystąpić o jego wycofanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.