Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 27

Strona 27 z 36

3.5.4.

Wniosek o dodanie ogólnego zastrzeżenia w odniesieniu do obywateli danego państwa członkowskiego Przyjęto następującą procedurę: a) w dopuszczalnych przypadkach państwo członkowskie może zwrócić się do biur Sirene innych państw o automatyczne dodanie zastrzeżenia do wszystkich wpisów z art. 95 dotyczących jego obywateli; b) każde państwo członkowskie pragnące dodać zastrzeżenie przekazuje pisemny wniosek państwom członkowskim, z którymi chciałoby podjąć współpracę w tym zakresie; c) państwo(-a) członkowskie będące adresatem(-ami) takiego wniosku dodaje(-ą) zastrzeżenie dotyczące danego państwa bezzwłocznie po dokonaniu wpisu; d) procedura ta obowiązuje do czasu opracowania pisemnych wytycznych w sprawie jej wycofania. Jeżeli okoliczności opisane w art. 94 ust. 4 przestają mieć zastosowanie, państwo członkowskie, które zwróciło się o dodanie zastrzeżenia, musi w najkrótszym możliwym terminie wystąpić o jego wycofanie.


3.6.

Działania podejmowane przez biura Sirene po otrzymaniu wpisu z art. 95 Kiedy biuro Sirene otrzymuje formularze A i M, biuro lub powiązany wydział powinny w najkrótszym możliwym terminie przeszukać wszystkie dostępne źródła w celu ustalenia miejsca pobytu danej osoby. Nawet jeżeli informacje udzielone przez państwo członkowskie, które zwróciło się z wnioskiem, nie są wystarczające w opinii państwa otrzymującego wniosek, nie powinno to przeszkodzić w prowadzeniu poszukiwań. W przypadku zatwierdzenia wpisu z art. 95 i odnalezienia lub aresztowania poszukiwanej osoby w państwie członkowskim należy przekazać europejski nakaz aresztowania lub formularze A i M właściwemu organowi w państwie wykonującym nakaz. Jeżeli wymagane jest dostarczenie oryginału europejskiego nakazu aresztowania, powinien go przesłać organ sądowy wydający nakaz bezpośrednio organowi sądowemu wykonującemu nakaz (chyba że podano inne instrukcje).

16.11.2006

3.7. 3.7.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/69

Wymiana informacji po uzyskaniu trafienia Powiadamianie państw członkowskich, że w wyniku sprawdzenia nastąpiło trafienie Przyjęto następującą procedurę: a) o „trafieniu” dotyczącym osoby, której dotyczy wpis z art. 95, powinno się zawsze powiadomić biuro Sirene państwa członkowskiego, które dokonało wpisu. W razie potrzeby biuro Sirene państwa członkowskiego dokonującego wpisu wysyła do biura Sirene państwa członkowskiego, które uzyskało trafienie, wszelkie istotne informacje szczegółowe i informuje o czynnościach, jakie należy podjąć w związku z trafieniem. Powiadamiając stronę, która dokonała wpisu, o trafieniu, w polu informacyjnym 090 formularza G należy podać artykuł konwencji z Schengen dotyczący trafienia. Jeżeli trafienie odnosi się do osoby, której dotyczy wpis z art. 95, biuro Sirene państwa członkowskiego, które uzyskało trafienie, powinno po wysłaniu formularza G telefonicznie powiadomić o trafieniu biuro Sirene państwa członkowskiego, które dokonało wpisu; b) państwo członkowskie, które wcześniej wyraziło chęć dokonania wpisu w odniesieniu do osoby lub przedmiotu, których dotyczy już inny wpis, należy powiadamiać o wszelkich trafieniach odnoszących się do pierwotnego wpisu, uzyskanych przez państwo członkowskie, które go dokonało; c) C.SIS automatycznie powiadamia wszystkie państwa członkowskie o usunięciu wpisu. W związku z tym państwo członkowskie może rozważyć dokonanie wpisu, uznanego wcześniej za niezgodny z innym wpisem, który został usunięty.

3.7.2.

Przekazywanie dalszych informacji Przyjęto następującą procedurę: a) biura Sirene mogą przekazać dalsze informacje dotyczące wpisów z art. 95-100, działając w imieniu władz sądowych, jeżeli informacje te wchodzą w zakres wzajemnej pomocy prawnej; b) informacje przekazane jako uzupełnienie informacji określonych w tytule IV konwencji z Schengen, w szczególności dotyczące art. 99 i 100, przekazuje się na mocy art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.