Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 28

Strona 28 z 36

39 i 46 wspomnianej konwencji, jeżeli wymaga tego sytuacja po uzyskaniu trafienia (np. jeżeli ujawniono przestępstwo lub istnieje zagrożenie dla prawa i porządku, jeżeli przedmiot, pojazd lub osobę należy dokładniej zidentyfikować itp.). Zgodnie z art. 39 i 46 każde państwo członkowskie musi podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia wydajnej i skutecznej wymiany informacji.

3.7.3.

Działania podejmowane po uzyskaniu trafienia Użytkownik końcowy może zwrócić się do biura Sirene o udzielenie dodatkowych informacji w celu umożliwienia skutecznego wdrożenia procedur określonych w tabelach SIS 4, 10 lub 16, zamieszczonych w załączniku 4. Państwo członkowskie, które dokonało wpisu, należy powiadomić o trafieniu i jego wyniku, chyba że wskazano inaczej. Procedura ta pociąga za sobą skutki techniczne, ponieważ wpis jest następnie przetwarzany. Może się okazać, że trzeba będzie go usunąć, stwarzając tym samym możliwość wprowadzenia innego wpisu, który wcześniej nie został dopuszczony przez system.


3.8.

Usunięcie wpisu O trafieniu i usunięciu wpisu należy powiadomić państwa członkowskie, które nie mogły dokonać swojego wpisu.

3.8.1.

Usuwanie wpisu w przypadku, gdy nie spełnia on już warunków przechowywania w systemie Wyłączając przypadki po trafieniu, wpis może zostać usunięty bezpośrednio przez C.SIS (po upływie daty ważności) lub pośrednio przez służby, które go wprowadziły do systemu SIS (jeżeli warunki przechowywania wpisu w systemie przestają być spełnione). W obu przypadkach wiadomość C.SIS o usunięciu wpisu powinna być przetworzona automatycznie przez N.SIS, tak aby można było dokonać wpisu oczekującego na wprowadzenie do systemu.

L 317/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

W takim wypadku N.SIS automatycznie powiadamia biuro Sirene o możliwości dokonania wpisu oczekującego na wprowadzenie do systemu. Biuro Sirene stosuje w całości procedurę wpisu dla odpowiedniej kategorii wpisów. 3.9. Przywłaszczenie tożsamości Należy odnieść się do pkt 2.8 dotyczącego przywłaszczenia tożsamości.

3.9.1.

Gromadzenie i przekazywanie informacji na temat osoby, której tożsamość przywłaszczono Po uzyskaniu pewności, że doszło do przywłaszczenia tożsamości danej osoby, we wpisie zamieszcza się kod „3”. Zainteresowana osoba powinna udzielić swojemu krajowemu biuru Sirene niezbędnych informacji, takich jak rzeczywiste dane osobowe, szczegóły dotyczące dokumentu tożsamości, lub wypełnić formularz Q. Z zastrzeżeniem niżej określonego warunku, fotografie i odciski palców osoby, której tożsamość została przywłaszczona, powinny być przechowywane w biurze Sirene. Na formularzu Q jedynie numer Schengen dotyczy danych osoby poszukiwanej w związku z wpisem w SIS. Informacje w polu informacyjnym 052 (data wydania dokumentu) są obowiązkowe. W polu 083 (szczególne informacje dotyczące wpisu) powinny zawsze znajdować się dane wydziału posiadającego dalsze informacje na temat wpisu. Informacje te mogą być przetwarzane wyłącznie za wyraźnym i dobrowolnym przyzwoleniem osoby, której tożsamość została przywłaszczona. Ponadto po stwierdzeniu, że osoba, wobec której dokonano wpisu w SIS, posługuje się tożsamością innej osoby, państwo dokonujące wpisu sprawdza, czy konieczne jest dalsze przechowywanie w SIS danych dotyczących osoby, której tożsamość została przywłaszczona (w celu odnalezienia osoby poszukiwanej).

3.9.2.

Przekazywanie informacji na temat osoby, której tożsamość przywłaszczono Dane osoby, której tożsamość przywłaszczono, są dostępne tylko w celu ustalenia tożsamości osoby podlegającej kontroli i nie są w żaden sposób wykorzystywane do innych celów. WPISY Z ART. 96 (15) Kolejność podejmowania działań: — wprowadzenie, — sprawdzenie czy występują wielokrotne wpisy, odniesienie do pkt 2.1 ogólnych procedur, — wymiana informacji po uzyskaniu trafienia, — przywłaszczenie tożsamości, odniesienie do pkt 2.8 ogólnych procedur, — procedura Sirpit, odniesienie do pkt 2.9 ogólnych procedur.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.