Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 29

Strona 29 z 36

4.

4.1.

Wprowadzenie Wymiana informacji na temat obywateli państw trzecich, których dotyczy wpis z art. 96, umożliwia państwom członkowskim podjęcie decyzji w przypadku wjazdu takiej osoby na terytorium państw członkowskich lub otrzymania jej wniosku wizowego. Jeżeli dana osoba znajduje się już na terytorium państwa członkowskiego, wymiana informacji umożliwia podjęcie stosownych działań celem wydania dokumentu pobytowego lub wydalenia tej osoby. Państwo członkowskie zgłaszające trafienie może potrzebować ogólnych danych dotyczących wpisu i może zwrócić się do państwa członkowskiego, które go dokonało, o następujące informacje: — rodzaj i uzasadnienie decyzji, — organ podejmujący decyzję, — data podjęcia decyzji, — data doręczenia, — data wykonania, — data upływu ważności decyzji lub okres ważności.


(15) Obywatele państw trzecich, których dotyczy wpis do celów odmowy wjazdu (art. 2, 25, 96).

16.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/71

Procedury informowania określone w art. 5 ust. 2 i procedura konsultacji określona w art. 25 podlegają właściwości organów odpowiedzialnych za wydawanie dokumentów pobytowych lub wiz. Biura Sirene nie biorą udziału w tych procedurach, z wyjątkiem przesyłania informacji uzupełniających bezpośrednio związanych z wpisami (np. zgłoszenie trafienia, ustalenie tożsamości) i usuwania wpisów. Jednakże biura Sirene mogą brać udział w przesyłaniu informacji uzupełniających koniecznych do wydalenia z kraju obywatela państwa trzeciego lub odmówienia mu wjazdu, jak również w przesyłaniu informacji związanych z tymi działaniami. Biura Sirene stanowią również organy centralne do przekazywania i odbioru dodatkowych informacji w procedurze konsultacji określonej w art. 25 ust. 1 i 2 i wymieniają formularze N (art. 25 ust. 1) i O (art. 25 ust. 2) na wniosek organów odpowiadających za wydawanie dokumentów pobytowych lub wiz w celu utrzymania wpisu w systemie lub usunięcia go. Jeżeli państwo członkowskie, które wydaje dokument pobytowy, odkryje, że posiadacza dokumentu dotyczy wpis z art. 96 dokonany przez inne państwo członkowskie, informuje ono o tym biuro Sirene państwa, które dokonało wpisu (faksem, używając formularza M itd.). Biuro to rozpocznie wówczas procedurę konsultacji określoną w art. 25 ust. 1, wykorzystując specjalnie do tego celu przeznaczony formularz. Jeżeli trzecie państwo członkowskie, tj. ani to, które wydało dokument pobytowy, ani to, które dokonało wpisu, uważa, że istnieją podstawy do konsultacji, powiadamia o tym państwo członkowskie, które wydało dokument, i państwo, które dokonało wpisu.

4.2.

Wpisy z art. 96 Należy dokonać wpisu w SIS.

4.3.

Wprowadzanie danych dotyczących aliasu Aby zapobiec niezgodności wpisów w dowolnej kategorii w związku z wprowadzaniem aliasu zainteresowane państwa członkowskie powinny wymieniać dane na temat takich aliasów i przekazywać sobie wszelkie stosowne informacje dotyczące prawdziwej tożsamości osoby poszukiwanej. Strona, która dokonała wpisu, odpowiada za dodanie aliasów. Jeżeli państwo trzecie odkryje jakiś alias, powinno przekazać sprawę stronie, która dokonała wpisu, chyba że to państwo trzecie samo dokonuje wpisu dotyczącego tego aliasu.

4.4.

Przywłaszczenie tożsamości Jeżeli podczas konsultacji SIS funkcjonariusz przeprowadzający kontrolę zauważa w polu „kategoria tożsamości” kod 3, powinien skontaktować się z krajowym biurem Sirene w celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnienia, czy osoba podlegająca kontroli jest osobą poszukiwaną, czy też osobą, której tożsamość została przywłaszczona.

4.4.1.

Gromadzenie i przekazywanie informacji na temat osoby, której tożsamość została przywłaszczona Patrz: pkt 2.8 dotyczący przywłaszczenia tożsamości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.