Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 33

Strona 33 z 36

7.3.

Konsultacje z państwami członkowskimi przed dokonaniem wpisu ze względów bezpieczeństwa państwa Państwo członkowskie zamierzające dokonać wpisu do celów niejawnego nadzoru lub szczególnych kontroli ze względów bezpieczeństwa państwa konsultuje się z innymi państwami członkowskimi. Konieczne jest zastosowanie szczególnej procedury w celu zachowania poufności niektórych informacji, w związku z czym wszelkie kontakty między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa powinny odbywać się niezależnie od kontaktów między biurami Sirene. W każdym przypadku biuro Sirene zapewnia sprawne działanie procedury konsultacji i rejestruje jej wyniki. Natomiast same informacje zainteresowane wyspecjalizowane służby wymieniają bezpośrednio między sobą. Przyjęto następującą procedurę: a) Przed dokonaniem wpisu dany wydział bezpieczeństwa kontaktuje się bezpośrednio ze swoimi odpowiednikami w ramach Schengen. Celem tego jest głównie ustalenie, czy zgłoszono jakiś sprzeciw wobec planowanego wpisu; b) W następstwie wymiany informacji wydział bezpieczeństwa pragnący dokonać wpisu przekazuje wyniki wymiany informacji do swojego krajowego biura Sirene; c) Biuro Sirene powiadamia inne biuro Sirene, umożliwiając tym sposobem pozostałym biurom Sirene skonsultowanie się z ich własnymi wydziałami bezpieczeństwa (formularz M); d) Po ustaleniu przez biuro Sirene państwa członkowskiego, które dokonało wpisu, że proces konsultacji został prawidłowo zakończony, biuro to zatwierdza wpis; e) W przypadku trudności podczas dokonywania wpisu przez państwo członkowskie biuro Sirene tego państwa powiadamia państwo, które dokonało wpisu; f) Jeżeli państwo członkowskie, które dokonało wpisu, chce, aby był on nadal przechowywany w systemie, państwo, do którego zwrócono się z wnioskiem, może zwrócić się o dodanie zastrzeżenia. Zastrzeżenie wycofuje się, jeżeli po rozważeniu danego przypadku uzna się je za niepotrzebne. W przeciwnym wypadku zastrzeżenie jest utrzymywane, co powoduje zawieszenie działań, które normalnie należy podjąć po dokonaniu wpisu.


(18) Osoby lub pojazdy do celów niejawnego nadzoru lub innych szczególnych kontroli.

L 317/76

7.4.

PL Dodanie zastrzeżenia

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

Artykuł 99 zezwala państwu członkowskiemu, do którego zwrócono się z wnioskiem, na odmówienie przeprowadzenia określonej procedury na swoim terytorium przez wystąpienie o dodanie zastrzeżenia do danego wpisu. Może to dotyczyć wpisów z art. 99. Równocześnie podaje się przyczyny złożenia wniosku o dodanie zastrzeżenia.

7.4.1.

Wymiana informacji w przypadku dodania zastrzeżenia Biura Sirene wymieniają informacje, tak aby państwa członkowskie mogły ocenić, czy dodanie zastrzeżenia jest konieczne. Zgodnie z art. 94 ust. 4 zastrzeżenie do wpisów z art. 95, 97 i 99 można dodać (lub usunąć) w dowolnym momencie. W przypadku dodania zastrzeżenia do wpisów z art. 97 i 99 wpis nie pojawia się na ekranie, gdy użytkownik końcowy korzysta z systemu. W odniesieniu do wpisów z art. 95 obowiązuje inna procedura. Każde państwo członkowskie w jak najkrótszym możliwym terminie wykrywa wpisy mogące wymagać dodania zastrzeżenia.

7.4.2.

Konsultacje z państwami członkowskimi w celu dodania zastrzeżenia Przyjęto następującą procedurę: a) jeżeli dane państwo członkowskie żąda dodania zastrzeżenia, powinno zwrócić się w tym celu do państwa, które dokonało wpisu, podając przyczyny, dla których zastrzeżenie jest konieczne; b) po wymianie informacji może zaistnieć potrzeba zmiany lub usunięcia wpisu; może również nastąpić wycofanie wniosku (o dodanie zastrzeżenia).

7.4.3.

Wniosek o dodanie zastrzeżenia Przyjęto następującą procedurę: a) państwo członkowskie, do którego zwrócono się z wnioskiem, zwraca się o dodanie zastrzeżenia do państwa, które dokonało wpisu z art. 95, 97 lub 99, wykorzystując do tego celu formularz F; b) państwo członkowskie, które dokonało wpisu, jest zobowiązane bezzwłocznie dodać zastrzeżenie, którego dotyczy wniosek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.