Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41

Strona 1 z 36
16.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (2006/758/WE)

L 317/41

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2004/201/WSiSW z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie procedur zmiany podręcznika Sirene (1), w szczególności jej art. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

SIS oraz przechowywania i przekazywania danych osobowych. Procedury postępowania obowiązujące w biurach Sirene i w kontaktach między nimi powinny zostać odpowiednio zmienione.


(4)

Podręcznik Sirene (2) jest zbiorem wytycznych dla podmiotów w biurach Sirene w każdym państwie członkowskim, opisującym szczegółowo zasady i procedury dwu- lub wielostronnej wymiany informacji dodatkowych wymaganych do wykonania niektórych przepisów Konwencji wykonawczej z 1990 r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (3) (zwanej dalej konwencją z Schengen). Europejski nakaz aresztowania (4) stanowi pierwsze konkretne osiągnięcie w dziedzinie prawa karnego, wykorzystujące zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń; na jego mocy zniesione zostają formalne procedury ekstradycji pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do osób, które po orzeczeniu wobec nich kary uciekają przez wymiarem sprawiedliwości, natomiast procedury ekstradycji w odniesieniu do osób, które są podejrzane o popełnienie czynu zabronionego, ulegają przyspieszeniu. Europejski nakaz aresztowania zastępuje wszystkie wcześniejsze akty prawne dotyczące ekstradycji pomiędzy państwami członkowskimi, w tym przepisy tytułu III konwencji z Schengen dotyczące ekstradycji. Większości nowo dokonywanych wpisów zgodnie z art. 95 konwencji z Schengen (osoby poszukiwane do aresztowania ekstradycyjnego) będzie towarzyszyć europejski nakaz aresztowania. Szczególne procedury kontroli i postępowania, jakie należy stosować przed każdym z takich przypadków w biurach Sirene i w kontaktach między nimi, winny być wprowadzane i dostosowywane zgodnie z wymogami europejskiego nakazu aresztowania. Decyzją Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącą wprowadzenia kilku nowych funkcji do systemu informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem (5), wprowadzono nowe funkcje do obecnej wersji systemu informacyjnego Schengen („SIS”), w szczególności w zakresie udostępniania niektórych rodzajów danych wprowadzanych do

Postęp techniczny w zakresie Sirpit (przekazu obrazów Sirene) wymaga stosowania szczególnych procedur postępowania w zainteresowanych biurach Sirene i w kontaktach między nimi, umożliwiających wymianę fotografii i odcisków palców drogą elektroniczną w celu szybkiego i prawidłowego ustalenia tożsamości osób. Procedury te powinny być włączone do zmienionej wersji podręcznika Sirene.

(5)

(2)

Na przestrzeni lat normy obowiązujące w biurach Sirene w zakresie procedur postępowania, infrastruktury technicznej, wymogów dotyczących bezpieczeństwa i pracowników uległy zmianie. Podręcznik Sirene nie był zmieniany od 1999 r. Skutkiem tego obecnie konieczne są znaczne zmiany w celu zapewnienia jednolitości procedur postępowania, infrastruktury technicznej, środków bezpieczeństwa i wymogów dotyczących pracowników. Z uwagi na zakres koniecznych zmian wskazane jest zastąpienie obecnej treści podręcznika Sirene wersją zmienioną i uaktualnioną.

(6)

Decyzja Rady 2003/19/WE z dnia 14 października 2002 r. w sprawie odtajnienia niektórych części podręcznika Sirene przyjętego przez Komitet Wykonawczy ustanowiony przez Konwencję wykonawczą do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (6) stanowi, że odtajnione części podręcznika Sirene mają zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 317 POZ 41 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L317 - 1 z 200616.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.