Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie procedur konsultacyjnych i informacyjnych w sprawach ubezpieczenia kredytów, gwarancji kredytowych i kredytów finansowych (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 37

Strona 1 z 6
18.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/37

DECYZJA RADY z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie procedur konsultacyjnych i informacyjnych w sprawach ubezpieczenia kredytów, gwarancji kredytowych i kredytów finansowych

(Wersja skodyfikowana)

(2006/789/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, TYTUŁ I PROCEDURA OGÓLNA

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

SEKCJA I

Zakres uwzględniając wniosek Komisji, Artykuł 2 1. Konsultacje, zgodnie z procedurą ustanowioną w sekcji II, przeprowadzane są w przypadku gdy został wysunięty wniosek – przez państwo, przez każdą inną organizację państwową lub jakikolwiek organ prowadzący działalność w zakresie ubezpieczeń kredytów lub finansów – o udzielenie lub o gwarancję, w całości lub częściowo, kredytów zagranicznych:


uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

a) związanych z wywozem towarów i usług; a także mając na uwadze, co następuje: b) odbiegających od norm wymienionych w załączniku I lub każdej innej normy przyjętej przez państwa członkowskie.

(1)

Decyzja Rady 73/391/EWG z dnia 3 grudnia 1973 r. w sprawie procedur konsultacyjnych i informacyjnych w sprawach ubezpieczenia kredytów, gwarancji kredytowych i kredytu finansowego (3) została znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać ujednolicona.

2.

Procedura konsultacyjna jest stosowana w przypadku, gdy:

a) dotyczy kredytów dostawcy lub kredytów finansowych;

(2)

Decyzją z dnia 27 września 1960 r. (5) Rada utworzyła Grupę ds. Koordynacji Polityki w zakresie Ubezpieczenia Kredytów, Gwarancji Kredytowych i Kredytów Finansowych.

b) kredyty te stanowią przedmiot indywidualnych umów lub ogólnych porozumień kredytowych, jak opisano w art. 3;

(3)

Wskazane jest wprowadzenie procedur konsultacyjnych i informacyjnych w sprawach ubezpieczenia kredytów, gwarancji kredytowych i kredytów finansowych,

c) dotyczyć będzie kredytów czysto prywatnych albo w pełni lub częściowo finansowanych z funduszy publicznych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejsza decyzja dotyczy procedur konsultacyjnych i informacyjnych w sprawach ubezpieczenia kredytu, gwarancji kredytowych i kredytów finansowych.

(1) Dz.U. C 226 E z 15.9.2005, str. 43. (2) Dz.U. C 302 z 7.12.2004, str. 19. (3) Dz.U. L 346 z 17.12.1973, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r. (4) Patrz: załącznik III. (5) Dz.U. 66 z 27.10.1960, str. 1339.

3. Kredyty mieszane składające się z funduszy publicznych i prywatnych oraz prywatne ogólne porozumienia kredytowe składające się z dotacji na spłatę oprocentowania pochodzących z funduszy publicznych do celów procedury konsultacyjnej są uznawane za kredyty publiczne.

Artykuł 3 1. „Ogólne porozumienie kredytowe” oznacza każde ustalenie lub deklarację, w dowolnej formie, gdzie w odniesieniu do państwa trzeciego albo eksporterów lub instytucji finansowych wyrażony jest zamiar udzielenia gwarancji kredytu dostawcy lub kredytu finansowego lub przyznania kredytu finansowego do określonego lub dającego się ustalić pułapu oraz w odniesieniu do serii powiązanych ze sobą transakcji.

L 319/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2006

Procedura konsultacyjna jest stosowana w odniesieniu do powyżej wskazanych ogólnych porozumień, nawet w przypadku gdy charakter transakcji nie został określony oraz gdy nie podjęto żadnych formalnych zobowiązań, bez uszczerbku dla prawa podjęcia decyzji w zakresie każdej pojedynczej umowy. 2. Jeżeli w czasie konsultacji w sprawie przyznania ogólnego porozumienia – zarówno o charakterze publicznym, jak i prywatnym – państwo członkowskie lub Komisja występuje z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji ustnych oraz w przypadku gdy w czasie trwania ustnych konsultacji siedem państw członkowskich występuje z wnioskiem dotyczącym tego, że wszystkie lub kilka pojedynczych umów, które są pokrywane z powyższego ogólnego porozumienia, są przedmiotem uprzednich konsultacji, to w zakresie takich umów odbywają się konsultacje. 3. Każde państwo członkowskie, które przyznało ogólne porozumienie, powiadamia o sposobie wykorzystania tego porozumienia następnego dnia po dniu przyznania porozumienia oraz co sześć miesięcy od tej daty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 51 z 200618.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu (  Dz.U. L 267 z 27.9.2006)

 • Dz. U. L319 - 49 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. określająca skład Grupy Koordynującej ds. Gazu (1)

 • Dz. U. L319 - 46 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie rozstrzygania sporów przeciwko Indiom zgodnie z porozumieniem w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów oraz innymi właściwymi przepisami WTO w odniesieniu do przeszkody w handlu, jaką stanowią utrzymana przez Indie dodatkowa należność celna na przywożone wino i napoje spirytusowe oraz szczególna dodatkowa należność celna na przywożone napoje spirytusowe, a także zakaz sprzedaży przywożonego wina i napojów spirytusowych utrzymany przez indyjski stan Tamil Nadu

 • Dz. U. L319 - 17 z 200618.11.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L319 - 15 z 200618.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L319 - 13 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L319 - 11 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L319 - 9 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IIIbcd (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L319 - 8 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 52. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L319 - 7 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 20. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 5 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 20. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 3 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 20. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 1 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.