Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie rozstrzygania sporów przeciwko Indiom zgodnie z porozumieniem w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów oraz innymi właściwymi przepisami WTO w odniesieniu do przeszkody w handlu, jaką stanowią utrzymana przez Indie dodatkowa należność celna na przywożone wino i napoje spirytusowe oraz szczególna dodatkowa należność celna na przywożone napoje spirytusowe, a także zakaz sprzedaży przywożonego wina i napojów spirytusowych utrzymany przez indyjski stan Tamil Nadu

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 46

Strona 1 z 3
L 319/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 listopada 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie rozstrzygania sporów przeciwko Indiom zgodnie z porozumieniem w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów oraz innymi właściwymi przepisami WTO w odniesieniu do przeszkody w handlu, jaką stanowią utrzymana przez Indie dodatkowa należność celna na przywożone wino i napoje spirytusowe oraz szczególna dodatkowa należność celna na przywożone napoje spirytusowe, a także zakaz sprzedaży przywożonego wina i napojów spirytusowych utrzymany przez indyjski stan Tamil Nadu (2006/790/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

spirytusowych, podatki pośrednie stosowane przez niektóre indyjskie stany wobec przywożonego wina i napojów spirytusowych oraz ograniczenia sprzedaży przywożonego wina i napojów spirytusowych stosowane przez niektóre stany indyjskie.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ust. 2,

(3)

Skarżący twierdzili, że praktyki te są niezgodne z art. II, III oraz art. XI Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994 r. („GATT 1994”). Na tej podstawie skarżący zwrócili się do Komisji o podjęcie niezbędnych działań.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Skarga zawierała dowody wystarczające do uzasadnienia wszczęcia wspólnotowej procedury badania zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia o barierach w handlu. W związku z tym Komisja wszczęła procedurę w dniu 17 września 2005 r., po konsultacji z państwami członkowskimi w ramach Komitetu Doradczego (3).

(1)

W dniu 20 lipca 2005 r. Komisja otrzymała skargę zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 3286/94 (‘rozporządzenie o barierach w handlu’). Skarga została złożona wspólnie przez Europejski Komitet Przedsiębiorstw Winiarskich (Comité européen des enterprises vins – CEEV) i Europejskie Stowarzyszenie Producentów Alkoholi Wysokoprocentowych (The European Spirits Organisation – CEPS).

(5)

(2)

Skarga dotyczyła niektórych zarzucanych Indiom praktyk handlowych, które niekorzystnie wpływały na przywóz i sprzedaż wina i napojów spirytusowych w Indiach (2). Praktyki te obejmowały dodatkową należność celną stosowaną wobec przywozu do Indii wina i napojów

(6)

W czasie procedury badania skarżący wycofali skargi złożone w odniesieniu do podatków pośrednich stosowanych przez niektóre stany indyjskie wobec przywożonego wina i napojów spirytusowych, natomiast Indie wprowadziły nową dodatkową należność celną („szczególna dodatkowa należność celna”) stosowaną wobec przywozu wina i napojów spirytusowych. W związku z tym, Komisja w ramach wspomnianej procedury przeprowadziła dochodzenie w sprawie dodatkowej należności celnej, szczególnej dodatkowej należności celnej i zarzucanych ograniczeń sprzedaży przywożonego wina i napojów spirytusowych stosowanych przez niektóre stany indyjskie.

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 71. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 356/95 (Dz.U. L 41 z 23.2.1995, str. 3). (2) Postępowanie dotyczy wina, wermutów, wina aromatyzowanego i napojów spirytusowych sklasyfikowanych w pozycjach ZS 2204, 2206 i 2208. Należą do nich wina niemusujące i musujące, wermuty i inne wina wzmocnione, takie jak port i sherry, oraz napoje spirytusowe destylowane z surowców pochodzenia rolniczego, takie jak brandy i alkohole winne, whisky, gin, wódka, rum i likiery.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 51 z 200618.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu (  Dz.U. L 267 z 27.9.2006)

 • Dz. U. L319 - 49 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. określająca skład Grupy Koordynującej ds. Gazu (1)

 • Dz. U. L319 - 37 z 200618.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie procedur konsultacyjnych i informacyjnych w sprawach ubezpieczenia kredytów, gwarancji kredytowych i kredytów finansowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L319 - 17 z 200618.11.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L319 - 15 z 200618.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L319 - 13 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L319 - 11 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L319 - 9 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IIIbcd (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L319 - 8 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 52. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L319 - 7 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 20. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 5 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 20. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 3 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 20. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 1 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.