Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. wykonujące rozporządzenia Rady (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (1)

Data ogłoszenia:2006-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 10

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

4.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/17

ZAŁĄCZNIK I ZMIENNE

Uwagi do tabeli: Wartości „podstawowa” i „kluczowa” w kolumnie „grupa zmiennych” zostały wyjaśnione w załączniku III. Wartość „ID” oznacza, że zmienna jest „zmienną identyfikacyjną”. W kolumnie „typ zmiennej” wartość „QL” odnosi się do „zmiennej jakościowej” a „QT” do „zmiennej ilościowej”.


Nazwa zmiennej Grupa zmiennych Typ zmiennej Długość zmiennej Format zmiennej

Opis zmiennej

Uwagi na temat zmiennej

COUNTRY

ID

2

Alfanum

Kod kraju

Obowiązkowa kraju

jednoznaczna

dla

ENTERPR

ID

6

Num

ID przedsiębiorstwa –

Obowiązkowa – jednoznaczna danego przypadku Obowiązkowa

dla

WEIGHT

ID

10

Num

Do dwóch miejsc po przecinku stosować „.” jako separator dziesiętny

NACE_SP

ID

4

Num

Plan wyboru próby wg NACE – kategoria działalności gospodarczej Plan wyboru próby – liczebność grupy Plan wyboru próby – liczba przedsiębiorstw w warstwie wyznaczonej zmiennymi NACE_SP i SIZE_SP, czyli populacja Plan wyboru próby – liczba przedsiębiorstw objętych próbą w operacie losowania w warstwie wyznaczonej zmiennymi, NACE_SP i SIZE_SP Współczynnik podpróby, wskazuje czy przedsiębiorstwo należy do podpróby Liczba przedsiębiorstw respondentów w warstwach wyznaczonych zmiennymi NACE_SP i SIZE_SP, czyli populacja Liczba osób rejestru zatrudnionych według

Obowiązkowa

SIZE_SP NSTRA_SP

ID ID

1 5

Num Num

Obowiązkowa Obowiązkowa

N_SP

ID

5

Num

Obowiązkowa

SUB_SP

ID

1

Num

Obowiązkowa

N_RESPST

ID

5

Num

Obowiązkowa

N_EMPREG

ID

6

Num

RESPONSE PROC IDLANGUA IDREGION EXTRA1 EXTRA2 EXTRA3 A1

ID ID ID ID ID ID ID Podstawowa Kluczowa QL

1 2 2 3 10 10 10 4

Num Num Alfanum Alfanum Num Num Num Num

Wskaźnik odpowiedzi Metoda gromadzenia danych w rekordzie Identyfikator języka Identyfikator regionu NUTS – poziom 1 Dodatkowa zmienna 1 Dodatkowa zmienna 2 Dodatkowa zmienna 3 Właściwy kod NACE Łączna liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2004

Obowiązkowa Obowiązkowa

Obowiązkowa

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji Zmienna kluczowa – obowiązkowa

A2tot04

QT

6

Num

L 32/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2006

Nazwa zmiennej

Grupa zmiennych

Typ zmiennej

Długość zmiennej

Format zmiennej

Opis zmiennej

Uwagi na temat zmiennej

A2tot05

Podstawowa

QT

6

Num

Łączna liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2005 Łączna liczba mężczyzn zatrudnionych na dzień 31.12.2005 Łączna liczba kobiet w dniu 31.12.2005 zatrudnionych

Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji

A2m05

QT

6

Num

A2f05

QT

6

Num

A3a

QT

6

Num

Osoby zatrudnione – poniżej 25 roku życia Osoby zatrudnione – między 25 a 54 rokiem życia Osoby zatrudnione, które osiągnęły 55 rok życia i starsze Łączna liczba przepracowanych godzin w roku odniesienia 2005 przez osoby zatrudnione Łączna liczba przepracowanych godzin w roku odniesienia 2005 przez zatrudnionych mężczyzn Łączna liczba przepracowanych godzin w roku odniesienia 2005 przez zatrudnione kobiety Łączne koszty pracy (bezpośrednie + pośrednie) wszystkich osób zatrudnionych w roku odniesienia 2005 ZNACZĄCO nowe udoskonalone technicznie produkty lub usługi albo metody produkcji lub dostawy produktów i usług w ciągu roku odniesienia. Wewnętrzne kursy ustawicznego szkolenia zawodowego (USZ) Zewnętrzne kursy USZ Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji Zmienna podstawowa – obowiązkowa – bez imputacji Zmienna kluczowa – obowiązkowa – w godzinach

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 93 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Urugwaju do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których państwom członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 233) (1)

 • Dz. U. L32 - 91 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 180) (1)

 • Dz. U. L32 - 82 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. dotycząca programu pomocy, który zamierzają wprowadzić Włochy, region Piemont, na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na jego terytorium (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3520) (1)

 • Dz. U. L32 - 80 z 20064.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. umożliwiająca krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa, jak również Rosji korzystanie z Programu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX)

 • Dz. U. L32 - 54 z 20064.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

 • Dz. U. L32 - 44 z 20064.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 43 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L32 - 41 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 186/2006

 • Dz. U. L32 - 39 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L32 - 34 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 13 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L32 - 4 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu uwzględnienia europejskiej normy EN ISO 14001:2004 i uchylające decyzję 97/265/WE

 • Dz. U. L32 - 3 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1377/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu fińskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L32 - 1 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.