Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. wykonujące rozporządzenia Rady (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (1)

Data ogłoszenia:2006-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15 - Strona 7

Strona 7 z 10

Zmienne ilościowe i jakościowe określone są w załączniku I. Odstępstwa od tych reguł należy w pełni udokumentować i uzasadnić w krajowym sprawozdaniu dotyczącym jakości. Państwa Członkowskie obliczają i przekazują wagę, która zostanie zastosowana w odniesieniu do każdego rekordu danych wraz z wszelkimi zmiennymi pomocniczymi, które ewentualnie zostały użyte do obliczenia tej wagi. Zmienne pomocnicze należy zapisać jako zmienne EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3 według potrzeb. Metodę zastosowaną do ustalania wag należy określić w sprawozdaniu dotyczącym jakości.


4.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/27

ZAŁĄCZNIK IV Format plików z danymi i zasady przekazywania danych Dane przekazywane są Komisji (Eurostatowi) w formie elektronicznej przy pomocy bezpiecznego oprogramowania aplikacyjnego do przekazywania danych (STADIUM/EDAMIS), które zostanie udostępnione przez Komisję (Eurostat). Kraje przekazują dwa zbiory sprawdzonych danych do ESTAT: a) zbiór wstępnie sprawdzonych danych przed imputacją; b) w pełni sprawdzone dane po imputacji. Oba zbiory danych zawierają zmienne określone w załączniku I. Oba pliki należy przekazać w formacie pliku danych oddzielonych przecinkami (.csv). Pierwszy rekord w każdym pliku jest nagłówkiem zawierającym „nazwę zmiennej”, zgodnie z załącznikiem I. Kolejne rekordy zawierają wartości zmiennej dla każdego przedsiębiorstwa udzielającego odpowiedzi.

L 32/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2006

ZAŁĄCZNIK V FORMAT SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCEGO JAKOŚCI 1. TRAFNOŚĆ Realizacja badania oraz stopień, w jakim statystyki spełniają obecne i potencjalne potrzeby użytkownika. — Opis i klasyfikacja użytkowników. — Indywidualne potrzeby każdej grupy użytkowników. — Ocena czy potrzeby te zostały zaspokojone i w jakim stopniu. 2. 2.1. DOKŁADNOŚĆ Błędy próby — Opis projektu wyboru próby oraz zrealizowanej próby. — Opis obliczania ostatecznych wag, w tym zastosowany model braku odpowiedzi oraz zmienne pomocnicze. — Zastosowany estymator np. estymator Horvitza i Thompsona. — Wariancja estymacji według warstw próby. — Oprogramowanie do estymacji wariancji. — W szczególności należy podać opis zmiennych pomocniczych lub użytych informacji, aby Eurostat mógł ponownie obliczyć ostateczne wagi, ponieważ jest to potrzebne do estymacji wariancji. — W przypadku analizy braku odpowiedzi opis błędu systematycznego w próbie i wynikach. Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby): — Liczba przedsiębiorstw w operacie losowania. — Liczba przedsiębiorstw w próbie. Tabele, które należy przedstawić (z podziałem na kategorie NACE oraz klasy wielkości według krajowego planu wyboru próby, lecz z alokacją według zauważalnych cech przedsiębiorstwa): — Współczynnik zmienności (1) dla następujących kluczowych statystyk: — Łączna liczba zatrudnionych osób. — Łączna liczba przedsiębiorstw oferujących USZ. — Stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw oferujących kursy USZ, do łącznej liczby przedsiębiorstw.

(1) Współczynnik zmienności jest stosunkiem pierwiastka kwadratowego wariancji estymatora do wartości oczekiwanej. Jest estymowany przez stosunek pierwiastka kwadratowego estymatora wariancji z próby do wartości estymowanej. Estymacja wariancji z próby musi uwzględniać projekt wyboru próby i zmiany warstw.

4.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/29

— Łączna liczba przedsiębiorstw oferujących kursy USZ. — Stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw realizujących kursy USZ do łącznej liczby przedsiębiorstw. — Łączna liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących USZ. — Łączna liczba uczestników w kursach USZ. — Stosunek łącznej liczby przedsiębiorstw oferujących kursy USZ do łącznej liczby przedsiębiorstw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 93 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Urugwaju do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których państwom członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 233) (1)

 • Dz. U. L32 - 91 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 180) (1)

 • Dz. U. L32 - 82 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. dotycząca programu pomocy, który zamierzają wprowadzić Włochy, region Piemont, na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na jego terytorium (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3520) (1)

 • Dz. U. L32 - 80 z 20064.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. umożliwiająca krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa, jak również Rosji korzystanie z Programu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX)

 • Dz. U. L32 - 54 z 20064.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

 • Dz. U. L32 - 44 z 20064.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 43 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L32 - 41 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 186/2006

 • Dz. U. L32 - 39 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L32 - 34 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 13 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L32 - 4 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu uwzględnienia europejskiej normy EN ISO 14001:2004 i uchylające decyzję 97/265/WE

 • Dz. U. L32 - 3 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1377/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu fińskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L32 - 1 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.