Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. wykonujące rozporządzenia Rady (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (1)

Data ogłoszenia:2006-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15

Strona 1 z 10
4.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 198/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. wykonujące rozporządzenia Rady (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 2 i art. 11 ust. 3,

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie określa środki mające na celu wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 ustanawia jednolite ramy systematycznego tworzenia statystyk Wspólnoty dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

Artykuł 2 Pierwszym rokiem odniesienia, dla którego należy zgromadzić dane, jest rok kalendarzowy 2005.

(2)

W celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 należy przyjąć środki dotyczące wymagań w zakresie wyboru próby i dokładności oraz liczebności próby potrzebnej do spełnienia tych wymagań, a także szczegółowe kategorie NACE oraz kategorie wielkości, według których można sklasyfikować wyniki.

Artykuł 3 Szczegółowe zmienne, które mają zostać przekazane Komisji (Eurostatowi) określono w załączniku I.

(3)

Komisja powinna określić szczegółowe dane, które mają być gromadzone, dotyczące przedsiębiorstw zapewniających kształcenie i niezapewniających kształcenia oraz różnych form kształcenia zawodowego.

Artykuł 4 Wymaganie dotyczące wyboru próby i dokładności, liczebności próby niezbędnej do spełnienia tych wymagań oraz szczegółowe specyfikacje dotyczące kategorii NACE i kategorii wielkości, według których można sklasyfikować wyniki, określono w załączniku II.

(4)

Należy przyjąć środki wykonawcze dotyczące wymagań w zakresie jakości danych gromadzonych i przekazywanych do statystyk Wspólnoty odnoszących się do kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, struktury sprawozdań dotyczących jakości oraz wszelkich środków niezbędnych do oceny lub poprawy jakości danych.

Artykuł 5

(5)

Należy ustalić pierwszy rok odniesienia, za który dane będą gromadzone.

Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za sprawdzanie danych, poprawianie błędów, imputację i ustalanie wag.

(6)

Należy również przyjąć przepisy dotyczące właściwego formatu technicznego i standardu wymiany danych przekazywanych elektronicznie.

(1) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, str. 1.

Imputacja i ustalanie wag zmiennych powinny odbywać się według zasad określonych w załączniku III. Odstępstwo od tych zasad uzasadnia się w sposób wyczerpujący w sprawozdaniu dotyczącym jakości.

L 32/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2006

Artykuł 6 Dane są przekazywane Komisji (Eurostatowi) w sposób i w formacie określonym w załączniku IV. Artykuł 7 Każde Państwo Członkowskie dokonuje oceny jakości swoich danych, które mają zostać przekazane w formie sprawozdania dotyczącego jakości. Sprawozdanie takie należy sporządzić i przedstawić Komisji (Eurostatowi) w formacie określonym załączniku V.

Artykuł 8 W celu osiągnięcia wysokiego poziomu harmonizacji wyników badania w krajach, Komisja (Eurostat) w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi przedstawi, w formie „podręcznika Unii Europejskiej”, metodologiczne i praktyczne zalecenia i wskazówki dotyczące realizacji badania. Artykuł 9 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 93 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Urugwaju do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których państwom członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 233) (1)

 • Dz. U. L32 - 91 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 180) (1)

 • Dz. U. L32 - 82 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. dotycząca programu pomocy, który zamierzają wprowadzić Włochy, region Piemont, na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na jego terytorium (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3520) (1)

 • Dz. U. L32 - 80 z 20064.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. umożliwiająca krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa, jak również Rosji korzystanie z Programu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX)

 • Dz. U. L32 - 54 z 20064.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

 • Dz. U. L32 - 44 z 20064.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 43 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L32 - 41 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 186/2006

 • Dz. U. L32 - 39 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L32 - 34 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 13 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L32 - 4 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu uwzględnienia europejskiej normy EN ISO 14001:2004 i uchylające decyzję 97/265/WE

 • Dz. U. L32 - 3 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1377/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu fińskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L32 - 1 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.