Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

Data ogłoszenia:2006-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 54

Strona 1 z 18
L 32/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (2006/61/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, a także art. 300 ust. 4,


(6)

Zgodnie z postanowieniami Protokołu, regionalna organizacja integracji gospodarczej jest zobowiązana określić w swoim instrumencie ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, zakres swoich kompetencji w odniesieniu do spraw regulowanych Protokołem. Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (3) włącza postanowienia Protokołu do prawodawstwa wspólnotowego. Artykuł 20 Protokołu przewiduje uproszczoną i przyspieszoną procedurę dokonywania zmian w załącznikach do Protokołu. W związku z tym właściwe jest zatwierdzenie Protokołu w imieniu Wspólnoty,

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Celem Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (zwanego dalej „Protokołem”) jest poprawa dostępu społeczeństwa do informacji, zgodnie z Konwencją EKG-ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (zwanej dalej „Konwencją z Aarhus”). Wspólnota podpisała Konwencję z Aarhus w dniu 25 czerwca 1998 r. i zatwierdziła ją decyzją 2005/370/WE (2). Wspólnota podpisała Protokół w dniu 21 maja 2003 r.

(8)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Niniejszym w imieniu Wspólnoty zatwierdza się Protokół EKGONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń. Tekst Protokołu zawiera załącznik A do niniejszej decyzji.

(3)

Artykuł 2

(4)

Protokół jest otwarty do ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia przez Państwa Sygnatariuszy oraz przez regionalne organizacje integracji gospodarczej.

(1) Opinia z dnia 30 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 124 z 17.5.2005, str. 1.

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia dokumentu zatwierdzającego na ręce Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z art. 25 Protokołu.

(3) Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 1.

4.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/55

Artykuł 3 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia, w imieniu Wspólnoty, deklaracji kompetencji przedstawionej w załączniku B do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 26 ust. 4 Protokołu. Artykuł 4 1. W odniesieniu do spraw podlegających kompetencji Wspólnoty, Komisja upoważniona jest do zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmian do załączników do Protokołu, zgodnie z jego art. 20. 2. W wykonywaniu tego zadania Komisję wspiera specjalny komitet powołany przez Radę.

4. W przypadku gdy zmiana do załączników do Protokołu nie jest wprowadzona do właściwego prawodawstwa wspólnotowego w terminie dwunastu miesięcy od daty jej rozesłania przez Depozytariusza, Komisja przed upływem terminu dwunastu miesięcy przedłoży Depozytariuszowi pisemne powiadomienie o nieprzyjęciu tej zmiany, zgodnie z art. 20 ust. 8 Protokołu. W przypadku gdy zmiana ta zostanie następnie wprowadzona, Komisja niezwłocznie wycofa powiadomienie. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 93 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Urugwaju do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których państwom członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 233) (1)

 • Dz. U. L32 - 91 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 180) (1)

 • Dz. U. L32 - 82 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. dotycząca programu pomocy, który zamierzają wprowadzić Włochy, region Piemont, na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na jego terytorium (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3520) (1)

 • Dz. U. L32 - 80 z 20064.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. umożliwiająca krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa, jak również Rosji korzystanie z Programu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX)

 • Dz. U. L32 - 44 z 20064.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 43 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L32 - 41 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 186/2006

 • Dz. U. L32 - 39 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L32 - 34 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 15 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. wykonujące rozporządzenia Rady (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (1)

 • Dz. U. L32 - 13 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L32 - 4 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu uwzględnienia europejskiej normy EN ISO 14001:2004 i uchylające decyzję 97/265/WE

 • Dz. U. L32 - 3 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1377/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu fińskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L32 - 1 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.