Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 80

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. umożliwiająca krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa, jak również Rosji korzystanie z Programu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX)

Data ogłoszenia:2006-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 80

Strona 1 z 2
L 32/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2006

DECYZJA RADY z dnia 23 stycznia 2006 r. umożliwiająca krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa, jak również Rosji korzystanie z Programu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX) (2006/62/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a ust. 2,

Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) („rozporządzenie finansowe”) pozwala na wykonanie budżetu Wspólnoty poprzez pośrednie zarządzanie scentralizowane i określa szczególne warunki dotyczące wykonania budżetu, pod warunkiem że uprawnia do tego akt podstawowy danego programu.


uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dziedzinie pomocy przedakcesyjnej pośrednie zarządzanie scentralizowane okazało się w przeszłości cennym narzędziem, szczególnie w zakresie działań Biura Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX).

(7)

Niezbędne jest zharmonizowane wdrożenie pomocy poprzez TAIEX. Niniejsza decyzja powinna wobec tego stosować takie samo podejście jak rozporządzenie Rady (EWG) nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (3) (Phare), rozporządzenie Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pomocy dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (4) (CARDS) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 2500/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. dotyczące przedakcesyjnej pomocy finansowej dla Turcji (5).

(2)

Celem europejskiej polityki sąsiedztwa (ENP), jak określono w dokumencie strategicznym Komisji przyjętym w maju 2004 r., jest wspólne korzystanie z krajami sąsiadującymi z rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r. oraz wykorzystanie niektórych instrumentów i doświadczenia zdobytego w procesie rozszerzenia do zbliżenia krajów partnerskich do UE, dążąc do stopniowej integracji gospodarczej i pogłębienia integracji politycznej. Państwa w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa powinny mieć więc możliwość korzystania z TAIEX.

Część działań określonych w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 99/2000 z dnia 29 grudnia 1999 r. dotyczącym świadczenia pomocy dla państw partnerskich w Europie Wschodniej i Azji Środkowej (6) wchodzi w zakres Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej („Traktat Euratom”). Aspekty te nie są objęte niniejszą decyzją,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Celem niniejszej decyzji jest umożliwienie krajom objętym europejską polityką sąsiedztwa oraz Rosji, w szczególności tym wdrażającym plany działania lub „mapy drogowe”, korzystanie z pomocy poprzez TAIEX, który dostarczy ukierunkowaną pomoc techniczną, zapewniającą krajom partnerskim wsparcie w interpretacji i opracowywaniu prawodawstwa związanego z planami działania oraz w zakresie wdrażania i egzekwowania.

(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (3) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2257/2004 (Dz.U. L z 30.12.2004, str. 1). (4) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005 (Dz.U. L z 27.12.2005, str. 23). (5) Dz.U. L 342 z 27.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2112/2005. (6) Dz.U. L 12 z 18.1.2000, str. 1. zmie389 zmie344 zmie-

(3)

Na piętnastym szczycie UE–Rosja, który odbył się dnia 10 maja 2005 r., UE i Rosja przyjęły „mapy drogowe” dotyczące stworzenia czterech wspólnych obszarów, określające podobne do ENP cele, to znaczy wzmocnienie współpracy i dążenie do zbliżenia przepisów i ustawodawstw do wyższych standardów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 32 POZ 80 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L32 - 93 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/467/WE w zakresie włączenia jednego zakładu z Urugwaju do tymczasowego wykazu zakładów państw trzecich, z których państwom członkowskim zezwala się na przywóz mięsa ptaków bezgrzebieniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 233) (1)

 • Dz. U. L32 - 91 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 180) (1)

 • Dz. U. L32 - 82 z 20064.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. dotycząca programu pomocy, który zamierzają wprowadzić Włochy, region Piemont, na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na jego terytorium (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3520) (1)

 • Dz. U. L32 - 54 z 20064.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu EKG-ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń

 • Dz. U. L32 - 44 z 20064.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 43 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 202/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L32 - 41 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 186/2006

 • Dz. U. L32 - 39 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L32 - 34 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB (1)

 • Dz. U. L32 - 15 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. wykonujące rozporządzenia Rady (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (1)

 • Dz. U. L32 - 13 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do gromadzenia, transportu, obróbki, wykorzystania lub usuwania wycofanych środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L32 - 4 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu uwzględnienia europejskiej normy EN ISO 14001:2004 i uchylające decyzję 97/265/WE

 • Dz. U. L32 - 3 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1377/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu fińskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L32 - 1 z 20064.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2006 z dnia 3 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.