Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 13 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1664/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do środków wykonawczych, dotyczące niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające niektóre środki wykonawcze (1)

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 13 - Strona 5

Strona 5 z 11

Uprawnienia i tytuł: Podpis:

(1)

Patrz: str. 53 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 320/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2006

Dodatek VI do załącznika VI WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA PRZYWOZU MIODU I PRODUKTÓW PSZCZELARKICH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

18.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/37

L 320/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK III


18.11.2006

Do rozporządzenia (WE) nr 2074/2005 dodaje się następujący załącznik VIa w sprawie metod badania surowego mleka oraz mleka poddanego obróbce cieplnej: ZAŁĄCZNIK VIa METODY BADANIA SUROWEGO MLEKA ORAZ MLEKA PODDANEGO OBRÓBCE TECHNICZNEJ

ROZDZIAŁ I OKREŚLANIE LICZBY BAKTERII I LICZBY KOMÓREK SOMATYCZNYCH 1. Przy sprawdzaniu według kryteriów określonych w sekcji IX rozdział I część III załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 następujące normy mają zastosowanie jako metody referencyjne: a) b) 2. EN/ISO 4833 dla liczby bakterii przy 30 oC; ISO 13366-1 dla liczby komórek somatycznych.

Dopuszczalne jest stosowanie alternatywnych metod analitycznych: a) dla liczby bakterii w temp. 30 oC, w przypadku gdy metody są potwierdzone metodą referencyjną, o której mowa w pkt 1 lit. a), zgodnie z protokołem ustanowionym w normie EN/ISO 16140 lub innym podobnym protokołem o zasięgu międzynarodowym. W szczególności, zgodnie z normą ISO 21187, określa się stosunek przeliczeniowy między metodą alternatywną a metodą referencyjną, o której mowa w pkt 1 lit. a). b) dla liczby komórek somatycznych, w przypadku gdy metody są potwierdzone metodą referencyjną, o której mowa w pkt 1 lit.b), zgodnie z protokołem ustanowionym w normie ISO 8196 oraz gdy stosuje się metody zgodnie z normą ISO 13366-2 lub innym podobnym protokołem o zasięgu międzynarodowym.

ROZDZIAŁ II OKREŚLANIE AKTYWNOŚCI FOSFATAZY ALKALICZNEJ 1. 2. Przy określaniu aktywności fosfatazy alkalicznej jako metodę referencyjną należy stosować normę ISO 11816-1. Aktywność fosfatazy alkalicznej wyraża się w milijednostkach aktywności enzymu na 1 litr (mU/l). Jednostka fosfatazy alkalicznej to ilość enzymu fosfatazy alkalicznej, który przyspiesza przemianę 1 mikromola substratu na minutę. Wynik badania fosfatazy alkalicznej uważa się za negatywny, jeżeli zmierzona aktywność w mleku krowim jest nie wyższa niż 350 mU/l. Stosowanie alternatywnych metod analitycznych jest dopuszczalne, w przypadku gdy metody są potwierdzone metodą referencyjną, o której mowa w pkt 1, zgodnie z protokołami o zasięgu międzynarodowym.

3.

4.

18.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IV

L 320/39

1.

Decyzja Komisji 91/180/EWG z dnia 14 lutego 1991 r. ustanawiająca niektóre metody analizy i badania surowego mleka oraz mleka poddanego obróbce termicznej (1). Decyzja Komisji 2000/20/WE z dnia 10 grudnia 1999 r. ustanawiająca świadectwo zdrowia dla przywozu z państw trzecich żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz dla surowców na produkcję żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2). Decyzje ustanawiające warunki przywozu produktów rybołówstwa: 1) Decyzja Komisji 93/436/EWG z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa pochodzących z Chile (3). Decyzja Komisji 93/437/EWG z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Argentyny (4). Decyzja Komisji 93/494/EWG z dnia 23 lipca 1993 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych (5). Decyzja Komisji 93/495/EWG z dnia 26 lipca 1993 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Kanady (6). Decyzja Komisji 94/198/WE z dnia 7 kwietnia 1994 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 13 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 58 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w sprawie wymogów dotyczących świadectw dla żywych mięczaków i żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5167) (1)

 • Dz. U. L320 - 53 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5171) (1)

 • Dz. U. L320 - 50 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. uchylająca niektóre akty wykonawcze dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5175) (1)

 • Dz. U. L320 - 47 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L320 - 46 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1665/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L320 - 11 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.