Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. odnosząca się do postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.645 – Metakrylany) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2098) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 20

Strona 1 z 4
L 322/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 maja 2006 r. odnosząca się do postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.645 – Metakrylany) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2098)

(Jedynie teksty w językach angielskim i francuskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/793/WE)

STRESZCZENIE OPISU NARUSZENIA SEKTOR METAKRYLANÓW


(1)

Niniejsza decyzja była skierowana do spółek: Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA, Elf Aquitaine SA, Total SA, ICI PLC, Lucite International Ltd i Lucite International UK Ltd, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV oraz Quinn Plastics GmbH. W okresie od 23 stycznia 1997 r. do 12 września 2002 r. wyżej wymienionych 14 podmiotów prawnych (należących do 5 przedsiębiorstw, wśród których kilka to podmioty prawne obciążone odpowiedzialnością jako spółki nadrzędne) dopuściło się pojedynczego i długotrwałego naruszenia art. 81 traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG w sektorze metakrylanów, na terytorium EOG, odnośnie do następujących trzech produktów: — Polimetylometakrylanu (PMMA) mieszanki do formowania; – w postaci

(4)

(2)

Mieszanki PMMA do formowania, twarde płyty z PMMA i wyroby sanitarne z PMMA wchodzą w zakres łańcucha produkcyjnego, w którym monomery metakrylanu (MMA) są punktem wyjścia i stanowią podstawowy surowiec do wyrobu tych trzech produktów z PMMA. Chociaż te różnią się od siebie właściwościami fizycznymi i chemicznymi, można je traktować jako grupę jednorodnych produktów z uwagi na wspólny surowiec stosowany do ich produkcji. Postępowanie wykazało, że kartel obejmował cały obszar EOG. W 2000 r. wartość rynkowa EOG dla wszystkich trzech produktów z PMMA wynosiła w przybliżeniu 665 mln EUR za około 255 000 ton.

PROCEDURA

(5)

(6)

— Polimetylometakrylanu (PMMA) – w postaci twardych płyt; oraz — Polimetylometakrylanu (PMMA) – w postaci wyrobów sanitarnych. (3) Naruszenie charakteryzowało się przede wszystkim dyskusjami konkurentów dotyczącymi cen, uzgadnianiem, egzekwowaniem i monitorowaniem porozumień cenowych w formie wprowadzania podwyżek cen, albo przynajmniej stabilizacji cen aktualnie obowiązujących; dyskutowaniem nad przeniesieniem dodatkowych kosztów na konsumentów; wymianą ważnych informacji handlowych i poufnych informacji dotyczących rynku i/lub odpowiednich informacji na temat spółek; uczestnictwem w regularnych spotkaniach oraz utrzymywaniem innych kontaktów w celu dokonywania uzgodnień dotyczących powyższych ograniczeń i monitorowania ich stosowania w obrębie EOG. (7)

W grudniu 2002 r., niemiecka spółka Degussa AG poinformowała Komisję o istnieniu kartelu w sektorze metakrylanów i wyraziła gotowość współpracy z Komisją w ramach obwieszczenia o łagodzeniu sankcji z 2002 r. Degussa przedłożyła Komisji materiał dowodowy, który umożliwił przeprowadzenie kontroli w marcu 2003 r. w siedzibach spółek Atofina, Barlo, Lucite i Degussa. Po kontrolach, spółki Atofina, Lucite i ICI złożyły wnioski o zmniejszenie wysokości grzywien. Spółkom Atofina i Lucite przyznano takie zmniejszenie. Ponadto spółce Lucite udzielono zwolnienia z grzywny w odniesieniu do części okresu jej udziału w kartelu. Wniosek spółki ICI został odrzucony, ponieważ nie zwiększyła ona wartości dowodów będących już w posiadaniu Komisji. Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń zostało skierowane do 20 podmiotów prawnych należących do 7 przedsiębiorstw. Przesłuchanie ustne, w którym uczestniczyli wszyscy adresaci, odbyło się w dniach 15–16 grudnia 2005 r.

(8)

22.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/21

DZIAŁANIE KARTELU

(9)

Jakkolwiek istnieją przesłanki świadczące o tym, że pierwsze kontakty o charakterze antykonkurencyjnym między producentami trzech produktów z PMMA miały miejsce już w połowie lat 80.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 32 z 200622.11.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/795/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L322 - 24 z 200622.11.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5425) (1)

 • Dz. U. L322 - 5 z 200622.11.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Chile z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z drugiej strony w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L322 - 3 z 200622.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1431/94, (WE) nr 2497/96, (WE) nr 1396/98, (WE) nr 701/2003 oraz (WE) nr 593/2004 w zakresie składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w sektorze mięsa drobiowego i jaj w odniesieniu do pierwszego kwartału 2007 r.

 • Dz. U. L322 - 1 z 200622.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.