Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1431/94, (WE) nr 2497/96, (WE) nr 1396/98, (WE) nr 701/2003 oraz (WE) nr 593/2004 w zakresie składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w sektorze mięsa drobiowego i jaj w odniesieniu do pierwszego kwartału 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2
77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006. (3) Dz.U. L 91 z 8.4.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2198/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995, str. 3). 4) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 104. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2916/95 (Dz.U. L 305 z 19.12.1995, str. 49). (5) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5.

(6) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 7. (7) Dz.U. L 113 z 15.4.1998, str. 1. (8) Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 361/2004 (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 15). (9) Dz.U. L 187 z 1.7.1998, str. 41. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1043/2001 (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 24). (10) Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 32. (11) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 10.


L 322/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2006

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/94 z dnia 22 czerwca 1994 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (12) zostało już zmienione ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. Artykuł 4 ust. 1 akapit drugi wspomnianego rozporządzenia przewiduje, że w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski mogą być składane tylko przez pierwszych siedem dni roboczych stycznia 2007 r. Ze względów administracyjnych należy wydłużyć ten okres do piętnastu pierwszych dni stycznia 2007 r. W trosce o zharmonizowanie tego kontyngentu z innymi kontyngentami przywozowymi tego samego sektora należy przewidzieć taki sam okres na składanie wniosków na pierwszy kwartał 2007 r. Należy zatem zmienić rozporządzenia (WE) nr 1431/94, (WE) nr 2497/96, (WE) nr 1396/98, (WE) nr 701/2003 i (WE) nr 593/2004. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

Artykuł 2 W art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2497/96 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Jednakże na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o pozwolenia mogą być składane przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.”. Artykuł 3 Do art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1396/98 dodaje się akapit w brzmieniu: „Jednakże na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o pozwolenia mogą być składane przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.”. Artykuł 4 Do art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 701/2003 dodaje się akapit w brzmieniu: „Jednakże na okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2007 r. wnioski o pozwolenia mogą być składane przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.”. Artykuł 5 Do art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 593/2004 dodaje się akapit w brzmieniu: „Jednakże na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o pozwolenia mogą być składane przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.”. Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1431/94 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Jednakże na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o pozwolenia mogą być składane przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.”.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(12) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1255/2006 (Dz.U. L 228 z 22.8.2006, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 32 z 200622.11.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/795/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L322 - 24 z 200622.11.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5425) (1)

 • Dz. U. L322 - 20 z 200622.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. odnosząca się do postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.645 – Metakrylany) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2098) (1)

 • Dz. U. L322 - 5 z 200622.11.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Chile z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z drugiej strony w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L322 - 1 z 200622.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.