Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1431/94, (WE) nr 2497/96, (WE) nr 1396/98, (WE) nr 701/2003 oraz (WE) nr 593/2004 w zakresie składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w sektorze mięsa drobiowego i jaj w odniesieniu do pierwszego kwartału 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 3

Strona 1 z 2
22.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1722/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1431/94, (WE) nr 2497/96, (WE) nr 1396/98, (WE) nr 701/2003 oraz (WE) nr 593/2004 w zakresie składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w sektorze mięsa drobiowego i jaj w odniesieniu do pierwszego kwartału 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

między Wspólnotą Europejską w szczególności jego art. 2,


a

Państwem

Izrael (6),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 779/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 4115/86 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3010/95 (7), w szczególności jego art. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

(1)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (3), w szczególności jego art. 7,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 (8) ustanawia procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1396/98 (9) ustanawia procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 (10) ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2004 (11) otwiera i ustala zarządzanie kwotami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj. Wszystkie te rozporządzenia przewidują, że wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz mogą być składane wyłącznie w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca poprzedzającego określony okres, na który otwiera się kontyngent. Ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. należy przewidzieć inny termin składania wniosków w odniesieniu do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz na pierwszy kwartał roku 2007.

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2783/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnego systemu handlu albuminą jaja kurzego i albuminą mleka (4), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących produktów rolnych oraz towarów uzyskanych z przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (5), w szczególności jego art. 5,

(4)

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2398/96 z dnia 12 grudnia 1996 r. otwierające kontyngent taryfowy na mięso indycze pochodzące i przywożone z Izraela przewidziany w Układzie o Stowarzyszeniu oraz Umowie przejściowej

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 32 z 200622.11.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/795/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L322 - 24 z 200622.11.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5425) (1)

 • Dz. U. L322 - 20 z 200622.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. odnosząca się do postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.645 – Metakrylany) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2098) (1)

 • Dz. U. L322 - 5 z 200622.11.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Chile z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z drugiej strony w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L322 - 1 z 200622.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.