Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 32

Tytuł:

Wspólne Stanowisko Rady 2006/795/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2006-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 32

Strona 1 z 4
L 322/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/795/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 lipca 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych („RB ONZ”) przyjęła rezolucję nr 1695 (2006), w której potępiła kilkukrotne wystrzelenie przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną („KRLD”) w dniu 5 lipca 2006 r. rakiet balistycznych. W dniu 14 października 2006 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1718 (2006), w której potępiła próbę jądrową przeprowadzoną przez KRLD w dniu 9 października 2006 r., i wyraziła najgłębsze zaniepokojenie zagrożeniem, które stanowi ta próba dla Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz dla międzynarodowych wysiłków mających na celu wzmocnienie światowego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej, a także groźbą, którą stwarza ona dla pokoju i stabilności w regionie i poza nim. Rada Bezpieczeństwa ONZ stwierdziła zatem, że istnieje wyraźne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. W dniu 17 października 2006 r. Rada Unii Europejskiej zdecydowanie potępiła próbę jądrową, jaką przeprowadziła KRLD, i zaapelowała, aby KRLD niezwłocznie powróciła do rozmów sześciostronnych, zrezygnowała ze wszystkich rodzajów broni jądrowej, zarzuciła prowadzone programy jądrowe oraz by wywiązała się ze zobowiązań wynikających z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, w tym by poddała kontroli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) wszystkie działania związane z wykorzystaniem energii jądrowej. Rada oświadczyła również, że w pełni wprowadzi w życie postanowienia wszystkich odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, a zwłaszcza rezolucji nr 1695 (2006) i rezolucji nr 1718 (2006). Rezolucja RB ONZ nr 1718 (2006) zakazuje bezpośredniego lub pośredniego dostarczania, sprzedaży lub przekazywania do KRLD przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich, lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych niektórych rodzajów broni


konwencjonalnej zdefiniowanych dla potrzeb rejestru broni konwencjonalnej ONZ lub pokrewnych zapasów materiałowych, w tym części zapasowych lub produktów określonych przez Radę Bezpieczeństwa lub komitet ustanowiony zgodnie z postanowieniami pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) (zwany dalej „komitetem”). Rada uważa za właściwe, aby zakaz ten obejmował również inne rodzaje broni konwencjonalnej, w tym co najmniej wszystkie towary i technologie wymienione we wspólnym wykazie sprzętu wojskowego Unii Europejskiej.

(5)

(2)

Rezolucja RB ONZ nr 1718 (2006) zakazuje również bezpośredniego lub pośredniego dostarczania, sprzedaży lub przekazywania do KRLD przez obywateli państw członkowskich, z terytoriów państw członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod ich banderą lub ich statków powietrznych produktów wymienionych w odpowiednich dokumentach ONZ, w szczególności produktów znajdujących się w wykazach grupy dostawców jądrowych (NSG) i reżimu kontroli technologii rakietowych (MTCR) oraz innych materiałów, sprzętu, towarów i technologii mających związek z programami jądrowymi, programami dotyczącymi rakiet balistycznych lub z innymi programami broni masowego rażenia. Rezolucja RB ONZ nr 1718 (2006) zakazuje również zapewniania szkoleń technicznych, usług i pomocy w odniesieniu do produktów, o których mowa w motywach 4 i 5, który to zakaz powinien również obejmować finansowanie lub pomoc finansową.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 24 z 200622.11.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5425) (1)

 • Dz. U. L322 - 20 z 200622.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. odnosząca się do postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.645 – Metakrylany) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2098) (1)

 • Dz. U. L322 - 5 z 200622.11.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Chile z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z drugiej strony w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L322 - 3 z 200622.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1431/94, (WE) nr 2497/96, (WE) nr 1396/98, (WE) nr 701/2003 oraz (WE) nr 593/2004 w zakresie składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w sektorze mięsa drobiowego i jaj w odniesieniu do pierwszego kwartału 2007 r.

 • Dz. U. L322 - 1 z 200622.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.