Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 327 POZ 12

Tytuł:

Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007)

Data ogłoszenia:2006-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 327 POZ 12

Strona 1 z 18
L 327/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA nr 1718/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 listopada 2006 r.

24.11.2006

w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 150 ust. 4 i art. 157 ust. 3,

Wszelkie działania podejmowane w ramach tego programu powinny pozostawać w zgodności z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z jej art. 11 dotyczącym wolności wypowiedzi i pluralizmu mediów. Artykuł 22 wspomnianej Karty stwierdza, że Unia szanuje zróżnicowanie kulturalne i językowe. Dlatego też konieczne jest zwracanie uwagi na konkretne potrzeby mniejszych państw członkowskich oraz tych, które posiadają więcej niż jeden obszar językowy. Wsparcie Wspólnoty dla sektora audiowizualnego uwzględnia art. 151 Traktatu. Wsparcie Wspólnoty dla sektora audiowizualnego mieści się także w zakresie nowych celów strategicznych Unii wytyczonych przez Radę Europejską w Lizbonie w dniach 23–24 marca 2000 r., mianowicie: zwiększenia szkoleń, zatrudnienia, reformy gospodarczej oraz spójności społecznej w ramach gospodarki opartej na wiedzy. W swoich konkluzjach Rada Europejska stwierdziła, że „sektor treści cyfrowych tworzy wartość dodaną poprzez wykorzystywanie i tworzenie sieci europejskiej różnorodności kulturowej”. Podejście to znalazło potwierdzenie w konkluzjach Rady Europejskiej w Brukseli z dni 20–21 marca 2003 r. Wsparcie Wspólnoty dla sektora audiowizualnego opiera się na znaczącym doświadczeniu nabytym w trakcie realizacji programów MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus i MEDIA – Szkolenia (4), które wspierały rozwój europejskiego przemysłu audiowizualnego od 1991 r., jak to wyraźnie potwierdzono w ocenach dotyczących tych programów.


(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(6)

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Europejski sektor audiowizualny ma do odegrania kluczową rolę w procesie kształtowania się obywatelstwa europejskiego, ponieważ stanowi on jeden z głównych środków przekazywania wspólnych podstawowych wartości społecznych i kulturalnych Unii społecznościom europejskim, a w szczególności ludziom młodym. Celem wspólnotowego wsparcia jest umożliwienie europejskiemu sektorowi audiowizualnemu propagowania dialogu międzykulturowego, zwiększania wzajemnej świadomości wśród kultur europejskich oraz rozwoju ich politycznego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego potencjału, co stanowi prawdziwą wartość dodaną w dziele urzeczywistniania obywatelstwa europejskiego. Wsparcie takie ma na celu wzmocnienie konkurencyjności, a w szczególności zwiększenie udziału w rynku europejskim niekrajowych utworów europejskich.

(2)

Konieczne jest także wspieranie aktywnej postawy obywatelskiej oraz podjęcia szerszych działań na rzecz zapewnienia poszanowania zasady godności ludzkiej, propagowania równości mężczyzn i kobiet oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji i wykluczenia, w tym rasizmu i ksenofobii.

(1) Dz.U. C 255 z 14.10.2005, str. 39. (2) Dz.U. C 164 z 5.7.2005, str. 76. (3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. C 251 E z 17.10.2006, str. 1) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(4) Programy ustanowione odpowiednio: — decyzją Rady 90/685/EWG z dnia 21 grudnia 1990 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 327 POZ 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L327 - 45 z 200624.11.2006

    Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie

  • Dz. U. L327 - 30 z 200624.11.2006

    Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program Młodzież w działaniu na okres 2007–2013

  • Dz. U. L327 - 1 z 200624.11.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.