Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1738/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

Data ogłoszenia:2006-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 1

25.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1738/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 290, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i 41, uwzględniając rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1) oraz rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2), oba rozporządzenia zwane dalej „rozporządzeniem nr 1”, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim (3), w szczególności jego art. 2 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Od początku okresu przejściowego sytuacja przekładu z języka maltańskiego i na ten język znacznie się poprawiła, tak że nie ma podstaw, by przedłużać obowiązywanie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa. Decyzją z dnia 24 października 2006 r. Rada postanowiła nie przedłużać ich obowiązywania. Okres przejściowy zakończy się więc z dniem 30 kwietnia 2007 r.

Artykuł 3 wspomnianego rozporządzenia przewiduje jednak, że pod koniec okresu przejściowego wszystkie akty prawne, które w tym czasie nie zostaną jeszcze opublikowane w języku maltańskim, będą także opublikowane w tym języku. Tymczasem bardzo trudno byłoby sprawić, by wszystkie z odnośnych aktów zostały przetłumaczone i opublikowane w dniu następującym po dniu 30 kwietnia 2007 r. Należy zatem wprowadzić zmianę wspomnianego art. 3, tak, aby zapewnić instytucjom dodatkowy margines czasu, pozwalający im stopniowo publikować w języku maltańskim wszystkie akty prawne, które nie zostały opublikowane pod koniec okresu przejściowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzeniem (WE) nr 930/2004 Rada postanowiła, że na zasadzie odstępstwa od rozporządzenia nr 1, przez trzyletni okres przejściowy, rozpoczynający się dnia 1 maja 2004 r., instytucje Unii Europejskiej nie są zobowiązane do sporządzania wszystkich aktów prawnych w języku maltańskim ani do publikowania ich w tym języku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przy tej okazji Rada postanowiła, w art. 2 wspomnianego rozporządzenia, że nie później niż w terminie 30 miesięcy po przyjęciu wspomnianego rozporządzenia Rada podda jego działanie przeglądowi i podejmie decyzję, czy przedłużyć jego obowiązywanie o kolejny okres jednego roku.

Artykuł 1 Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 930/2004 otrzymuje brzmienie:

(2)

„Artykuł 3 Wszystkie akty prawne, które na dzień 30 kwietnia 2007 r. nie zostały jeszcze opublikowane w języku maltańskim, zostaną opublikowane także w tym języku najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r.”.

(1) Dz.U. 17 z 6.10.1958, str. 385/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 (Dz.U. L 156 z 18.6.2005, str. 3). (2) Dz.U. 17 z 6.10.1958, str. 401/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 920/2005. (3) Dz.U. L 169 z 1.5.2004, str. 1.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 329/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 listopada 2006 r. W imieniu Rady

M. PEKKARINEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 76 z 200625.11.2006

  Decyzja Rady 2006/807/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L329 - 74 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. uznająca dokumentację przedłożoną do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ortosulfamuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG za zasadniczo kompletną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5539) (1)

 • Dz. U. L329 - 67 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5538) (1)

 • Dz. U. L329 - 64 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5599)

 • Dz. U. L329 - 38 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/381/WE ustanawiającą kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5546) (1)

 • Dz. U. L329 - 34 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5426) (1)

 • Dz. U. L329 - 26 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzór świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5444) (1)

 • Dz. U. L329 - 24 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1279/2006 ustalającego na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dz. U. L329 - 22 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L329 - 19 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę jedwabników (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L329 - 16 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L329 - 13 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Albanii

 • Dz. U. L329 - 7 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

 • Dz. U. L329 - 5 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L329 - 3 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1739/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.