Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1744/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy na hodowlę jedwabników (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 2

L 329/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2006

— nie później niż do dnia 31 stycznia roku następnego, przyznaje się jedną trzecią pomocy. Każdy hodowca może złożyć tylko jeden wniosek. 2. Państwo członkowskie wypłaca hodowcy kwotę pomocy w ciągu czterech miesięcy następujących po miesiącu, w którym złożono wniosek. Artykuł 4 1. Wniosek zawiera przynajmniej następujące dane:

— liczba dostarczonych pojemników, nazwisko hodowcy, któremu zostały przekazane, i termin wysyłki, — ilość odebranych kokonów, nazwisko hodowcy, który je dostarcza, i datę ich odebrania. 2. Państwa członkowskie poddają zatwierdzone jednostki kontroli, polegającej na sprawdzeniu, w szczególności, zgodności pomiędzy danymi otrzymanymi z księgowości i danymi w świadectwach, o których mowa w art. 6. Artykuł 6 Zatwierdzone jednostki wystawiają hodowcom: — nie później niż 40 dni po wysyłce pojemników z jajami – świadectwo określające przynajmniej nazwisko i adres zainteresowanego hodowcy, liczbę dostarczonych pojemników, termin wysyłki i datę wystawienia świadectwa, — nie później niż 40 dni po otrzymaniu kokonów – świadectwo określające przynajmniej nazwisko i adres zainteresowanego hodowcy, ilość otrzymanych kokonów, termin otrzymania i datę wystawienia świadectwa. Artykuł 7 Rozporządzenie (EWG) nr 1054/73 zostaje uchylone. Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II. Artykuł 8 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


— nazwisko, adres i podpis strony składającej wniosek, — liczbę użytych pojemników jaj jedwabników i termin lub terminy, w których były one odebrane, — ilość kokonów wyprodukowanych z tych jaj i termin lub terminy, w których kokony te dostarczono, — miejsce przechowywania wyprodukowanych kokonów lub, jeżeli zostały one sprzedane i dostarczone, nazwę i adres pierwszego nabywcy. 2. W przypadku zastosowania przepisów art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 922/72 wniosek jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy towarzyszą mu świadectwa określone w art. 6 niniejszego rozporządzenia. Artykuł 5 1. Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 922/72 można zatwierdzić jedynie takie publiczne lub prywatne jednostki prowadzące księgowość, z której wynika przynajmniej:

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

25.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/21

ZAŁĄCZNIK I Uchylone rozporządzenie i jego kolejne zmiany Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1054/73 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 683/74 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3565/92 (Dz.U. L 105 z 20.4.1973, str. 4) (Dz.U. L 83 z 28.3.1974, str. 13) (Dz.U. L 362 z 11.12.1992, str. 10)

ZAŁĄCZNIK II Tabela korelacji

Rozporządzenie (EWG) nr 1054/73

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 — Artykuł 7 —

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Załączniki I i II

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 329 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 76 z 200625.11.2006

  Decyzja Rady 2006/807/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. wdrażająca wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L329 - 74 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. uznająca dokumentację przedłożoną do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ortosulfamuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG za zasadniczo kompletną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5539) (1)

 • Dz. U. L329 - 67 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5538) (1)

 • Dz. U. L329 - 64 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego dla urządzeń do identyfikacji radiowej (RFID) pracujących w zakresie częstotliwości UHF (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5599)

 • Dz. U. L329 - 38 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/381/WE ustanawiającą kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5546) (1)

 • Dz. U. L329 - 34 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2006 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5426) (1)

 • Dz. U. L329 - 26 z 200625.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/432/WE ustanawiającą warunki zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wzór świadectw na przywóz produktów mięsnych do spożycia przez ludzi z krajów trzecich i uchylającą decyzje 97/41/WE, 97/221/WE i 97/222/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5444) (1)

 • Dz. U. L329 - 24 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1746/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1279/2006 ustalającego na rok gospodarczy 2005/2006 kurs walutowy mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły wspólnej waluty

 • Dz. U. L329 - 22 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1745/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L329 - 16 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1743/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek paszowy (1)

 • Dz. U. L329 - 13 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1742/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wina pochodzące z Republiki Albanii

 • Dz. U. L329 - 7 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

 • Dz. U. L329 - 5 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1740/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L329 - 3 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1739/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu krzemu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L329 - 1 z 200625.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1738/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 930/2004 w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.